Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geneza i klasyfikacja gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGKGP Kod Erasmus / ISCED: 07.4 / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Geneza i klasyfikacja gleb
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty sugerowane do wyboru na II i III roku studiów I-go st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność pracy z materiałami geograficznymi, opanowanie podstaw chemii i geologii oraz umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest genezie gleb oraz procesom glebotwórczym w różnych strefach klimatycznych. Omawiane są czynniki kształtujące właściwości fizykochemiczne gleb oraz wpływające na wykształcenie się profilu glebowego. Przedstawiane są zasady opisu gleb, a także polskie i międzynarodowe klasyfikacje. Omawiana jest geografia gleb. W trakcie zajęć przedstawiane są formy degradacji gleb oraz analiza procesów doprowadzających do pogorszenia ich jakości.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać z podstawowymi procesami kształtującymi glebę. Przedstawiana jest definicja gleby, jej rola w ekosystemie oraz analizowane są w trakcie zajęć uwarunkowania powstawania różnych typów gleb. Wskazywane czynniki glebotwórcze, w tym współzależności istniejące między właściwościami gleb, klimatem i roślinnością. Omawiane są: budowa profilu glebowego, właściwości fizyczne (gęstość, zwięzłość, plastyczność), fizykochemiczne (charakterystyka mikro- i makroelementów, właściwości sorpcyjne gleb w tym rodzaje sorpcji, odczyn i właściwości buforowe), chemiczne i biologiczne gleb. Przedstawiany jest trójfazowy układ gleb. Prezentacja fazy stałej zawiera charakterystykę mineralnej części gleby, charakterystykę substancji organicznej, jej przeobrażeń i znaczenia, a także opis kompleksów organiczno-mineralnych. W opisie fazy ciekłej gleby zawarte jest omówienie postaci wody w glebie, chemizmu roztworu glebowego oraz pojemności wodnej. Prezentacja fazy gazowej obejmuje, zjawiska wymiany gazowej w glebie, skład chemiczny powietrza glebowego oraz stosunki termiczne. Prezentowane są także zjawiska degradacji gleb i omawiane czynniki je wywołujące.

Prezentowana jest, oparta na kryteriach genetycznych, Systematyka gleb Polski. Omawiane są kryteria doboru jednostek systematycznych, podział gleb Polski na jednostki systematyczne, charakterystykę poszczególnych klas i typów oraz przestrzenne rozmieszczenie wydzielonych typów gleb na obszarze Polski. W trakcie wykładu przedstawiana jest także bonitacyjna klasyfikacja gleb oraz zasady ich podziału na kompleksy rolniczej przydatności. Omawiane są ponadto gleby kopalne i ich stratygraficzne znaczenie. Prezentowany jest przegląd i rozmieszczenie gleb świata oraz klasyfikacja FAO, WRB oraz Soil taxonomy (USA).

Literatura:

Gworek B., Barański A., Kondzielski I., Kucharski R., Sas-Nowosielska A., Małkowski E., Nogaj K., Rzychoń D., Worsztynowicz A. (2004) – Technologie rekultywacji gleb. IOŚ

Kowalik P. (2001) – Ochrona środowiska glebowego. PWN, Warszawa

Siuta J. (1978) – Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL, Warszawa

Siuta J. (red.) (1999) – Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie. PTIE, Warszawa

Siuta J. (1995) – GLEBA diagnozowanie stanu i zagrożenia. IOŚ, Warszawa

Siuta J., Kucharska A. (1997) – Wieloczynnikowa degradacja ziemi w Polsce. IOŚ, Warszawa

Turski R., Baran S., (1995) – Degradacja, ochrona gleb i rekultywacja. Wydawnictwa AR w Lublinie

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student:

- rozpoznaje genetyczne typy gleb i wskazuje kierunki ich ewolucji

- rozumie wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie się profili glebowych

- analizuje rozmieszczenie głównych typów gleb Polski i świata

- potrafi dobrać i zastosować podstawowe metody laboratoryjnej analizy gleb

- zna zasady opisu gleb

- zna zasady klasyfikacji gleb

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne.

Warunkiem zaliczenia jest opanowanie materiału omawianego w trakcie zajęć.

Zaliczenie w terminie poprawkowym według kryteriów jw.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Falkowska
Prowadzący grup: Ewa Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.