University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Geneza i klasyfikacja gleb

General data

Course ID: 1300-WGKGP Erasmus code / ISCED: 07.4 / (0712) Environmental protection technology
Course title: (unknown) Name in Polish: Geneza i klasyfikacja gleb
Department: Faculty of Geology
Course groups: (in Polish) Przedmioty sugerowane do wyboru na II i III roku studiów I-go st. na kierunku geologia poszukiwawcza
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Umiejętność pracy z materiałami geograficznymi, opanowanie podstaw chemii i geologii oraz umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

Short description: (in Polish)

Wykład poświęcony jest genezie gleb oraz procesom glebotwórczym w różnych strefach klimatycznych. Omawiane są czynniki kształtujące właściwości fizykochemiczne gleb oraz wpływające na wykształcenie się profilu glebowego. Przedstawiane są zasady opisu gleb, a także polskie i międzynarodowe klasyfikacje. Omawiana jest geografia gleb. W trakcie zajęć przedstawiane są formy degradacji gleb oraz analiza procesów doprowadzających do pogorszenia ich jakości.

Full description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie zapoznać z podstawowymi procesami kształtującymi glebę. Przedstawiana jest definicja gleby, jej rola w ekosystemie oraz analizowane są w trakcie zajęć uwarunkowania powstawania różnych typów gleb. Wskazywane czynniki glebotwórcze, w tym współzależności istniejące między właściwościami gleb, klimatem i roślinnością. Omawiane są: budowa profilu glebowego, właściwości fizyczne (gęstość, zwięzłość, plastyczność), fizykochemiczne (charakterystyka mikro- i makroelementów, właściwości sorpcyjne gleb w tym rodzaje sorpcji, odczyn i właściwości buforowe), chemiczne i biologiczne gleb. Przedstawiany jest trójfazowy układ gleb. Prezentacja fazy stałej zawiera charakterystykę mineralnej części gleby, charakterystykę substancji organicznej, jej przeobrażeń i znaczenia, a także opis kompleksów organiczno-mineralnych. W opisie fazy ciekłej gleby zawarte jest omówienie postaci wody w glebie, chemizmu roztworu glebowego oraz pojemności wodnej. Prezentacja fazy gazowej obejmuje, zjawiska wymiany gazowej w glebie, skład chemiczny powietrza glebowego oraz stosunki termiczne. Prezentowane są także zjawiska degradacji gleb i omawiane czynniki je wywołujące.

Prezentowana jest, oparta na kryteriach genetycznych, Systematyka gleb Polski. Omawiane są kryteria doboru jednostek systematycznych, podział gleb Polski na jednostki systematyczne, charakterystykę poszczególnych klas i typów oraz przestrzenne rozmieszczenie wydzielonych typów gleb na obszarze Polski. W trakcie wykładu przedstawiana jest także bonitacyjna klasyfikacja gleb oraz zasady ich podziału na kompleksy rolniczej przydatności. Omawiane są ponadto gleby kopalne i ich stratygraficzne znaczenie. Prezentowany jest przegląd i rozmieszczenie gleb świata oraz klasyfikacja FAO, WRB oraz Soil taxonomy (USA).

Bibliography: (in Polish)

Gworek B., Barański A., Kondzielski I., Kucharski R., Sas-Nowosielska A., Małkowski E., Nogaj K., Rzychoń D., Worsztynowicz A. (2004) – Technologie rekultywacji gleb. IOŚ

Kowalik P. (2001) – Ochrona środowiska glebowego. PWN, Warszawa

Siuta J. (1978) – Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL, Warszawa

Siuta J. (red.) (1999) – Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie. PTIE, Warszawa

Siuta J. (1995) – GLEBA diagnozowanie stanu i zagrożenia. IOŚ, Warszawa

Siuta J., Kucharska A. (1997) – Wieloczynnikowa degradacja ziemi w Polsce. IOŚ, Warszawa

Turski R., Baran S., (1995) – Degradacja, ochrona gleb i rekultywacja. Wydawnictwa AR w Lublinie

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student:

- rozpoznaje genetyczne typy gleb i wskazuje kierunki ich ewolucji

- rozumie wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie się profili glebowych

- analizuje rozmieszczenie głównych typów gleb Polski i świata

- potrafi dobrać i zastosować podstawowe metody laboratoryjnej analizy gleb

- zna zasady opisu gleb

- zna zasady klasyfikacji gleb

Assessment methods and assessment criteria:

The condition of passing the exam is mastering the material discussed during the classes.

Resit test according to the criteria as above

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Ewa Falkowska
Group instructors: Ewa Falkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.