University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Zoology M

General data

Course ID: 1400-111ZOO-M Erasmus code / ISCED: 13.1 / (unknown)
Course title: Zoology M Name in Polish: Zoologia M
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Zadaniem ćwiczeń jest praktyczne zaznajomienie studentów z elementarnymi technikami badawczymi i sposobami przetwarzania danych w dzisiejszej zoologii. Zajęcia odbywać się będą w kilkuosobowych grupach. Zorganizowane będą tak, by w trakcie semestralnego kursu każdy ze studentów wykonał osobiście sekcję preparatu lub obserwacje przyżyciowe kilku zwierząt i zetknął się z każdym z urządzeń wykorzystywanych podczas ćwiczeń.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia obejmują w układzie systematycznym zarówno organizmy jednokomórkowe (protisty zwierzęce) jak i wielokomórkowe. Omawiane są także zwierzęta modelowe wykorzystywane w badaniach z różnych obszarów biologii. Studenci na pracowni otrzymują protokoły zawierające polecenia do wykonania dotyczące danego ćwiczenia oraz komplet materiałów pomocniczych przygotowanych przez prowadzących zajęcia. Zakres materiału oraz literatura do danego ćwiczeniu podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Ćwiczenia będą polegały na wykonaniu poleceń protokołu (np. sekcja preparatu zwierzęcia, czy wykonanie preparatu mikroskopowego), zarejestrowaniu otrzymanych wyników (np. wykonanie oraz opis rysunku, zdjęcia obiektu) oraz ich zaliczeniu u prowadzących. Na ćwiczeniach przekazywana jest również wiedza przydatna każdemu studentowi dotycząca pracy z aparaturą badawczą, wyszukiwania i korzystania ze źródeł literaturowych oraz pisania publikacji językiem naukowym.

Bibliography: (in Polish)

Skrypty do ćwiczeń udostępnione w Internecie na stronie Zakładu Paleobiologii i Ewolucji oraz podręczniki zoologii.

Learning outcomes: (in Polish)

Uzyskanie wiedzy o budowie morfologicznej i anatomicznej organizmów oraz rozumienie funkcjonowania organizmu jako całości (K_W06). Rozumienie zasady hierarchicznej organizacji życia, od cząsteczki po biosferę, i stosowanie pojęć niezbędnych dla ich

zrozumienia i opisu (K_W07). Rozumienie wzajemnych pokrewieństw wszystkich żywych organizmów. Poznanie metodologii pozwalającej na ustalenie relacji pokrewieństwa między genami i organizmami (K_W11). Poznanie zasad ochrony praw autorskich (K_W22). Opanowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych biologii

doświadczalnej oraz umiejętność wyjaśnienia zasad ich działania (K_U01). Czytanie ze zrozumieniem naukowych i popularnonaukowych tekstów

biologicznych w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje

się w języku angielskim na poziomie B2 (K_U03). Zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia się zagadnień wskazanych przez

opiekuna (K_U10). Poszerzanie zainteresowań w obrębie nauk przyrodniczych (K_K01). Umiejętność krytycznej analizy informacji pojawiających się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej (K_K08).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia są zaliczane jeśli student:

1) uczestniczył w co najmniej 85 procentach zajęć;

2) pracował na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć uzyskał (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia);

3) prawidłowo przygotował opis gatunku (do czego student wykorzystuje dostępne źródła literaturowe, które samodzielnie wyszukuje w bibliotekach i internetowych bazach danych);

4) otrzymał przynajmniej 50% punktów z każdego z dwóch kolokwiów pisemnych.

Ocena końcowa z zajęć to średnia z ocen z kolokwium pisemnego oraz samodzielnego opisu gatunku.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.