University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Ecotoxicology

General data

Course ID: 1400-114ETOK Erasmus code / ISCED: 07.204 / (unknown)
Course title: Ecotoxicology Name in Polish: Ekotoksykologia
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups: Elective subjects
Requisite subjects for second-year students of Environmental Protection
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Przedmiot jest prowadzony na zmianę przez dwa zespoły: Pracowni Ekotoksykologii i Zakładu Ekologii, co drugi rok.

Full description: (in Polish)

Pracownia Ekotoksykologii - opis:

Wykład obejmuje omówienie następujących zagadnień:

- Skażenie środowiska w Polsce

- Mechanizmy toksyczności ksenobiotyków dla różnych grup organizmów i zagrożenie dla człowieka

- Mechanizmy detoksykacji ksenobiotyków u różnych grup organizmów

- "Zdrowa" żywność

Na ćwiczeniach będą realizowane następujące tematy:

1. Toksyczność metali ciężkich na poziomie komórkowym i organizmalnym

2. Mutagenne działanie ołowiu

3. Mechanizmy odporności roślin na poziomie komórkowym, tkankowym i organizmalnym – mikroskopia świetlna i elektronowa

4. Mechanizmy tolerancji roślin na metale ciężkie – tolerancja konstytucjonalna; indeks tolerancji

5. Rośliny stanowisk ekstremalnie skażonych (okolice hut metali, hałdy poprzemysłowe) – tolerancja indukowana; procesy mikroewolucyjne w warunkach skażenia środowiska

6. Analiza składu produktów spożywczych – w świetle obowiązującego prawa i wiadomości na temat ich wpływu na człowieka

Bibliography: (in Polish)

Wierzbicka M. (red.): Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Monografia. Wydawnictwa UW, Warszawa 2015

Szweykowski i Szweykowska: Botanika, PWN Warszawa

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu student:- umie ocenić stan skażenia środowiska na podstawie danych bioindykacyjnych

- stosuje skalę porostową do oceny stopnia skażenia powietrza dwutlenkiem siarki

- potrafi wykrywać obecność jonów metali ciężkich w tkankach roślinnych i próbach środowiskowych z użyciem odczynników chemicznych

- rozpoznaje efekty działania ksenobiotyków na rośliny na poziomie komórki, tkanki i organizmu

- odróżnia tolerancję konstytucjonalną i indukowaną u roślin na obecność ksenobiotyków w środowisku

- analizuje skład żywności pod kątem składników potencjalnie szkodliwych dla zdrowia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład:

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- pozytywna ocena egzaminu opisowego

Ćwiczenia:

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- bieżąca aktywność i staranność w pracy doświadczalnej

- zaliczenie starannego opisu wykonanych ćwiczeń w zeszycie laboratoryjnym (na każdych zajęciach)

- prezentacja tematu

- pozytywna ocena kolokwium końcowego

Practical placement: (in Polish)

BRAK

Classes in period "Summer semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Małgorzata Wierzbicka
Group instructors: Olga Bemowska-Kałabun, Aleksandra Naziębło, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Małgorzata Wierzbicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Class - Grading
Lecture - Examination
Notes: (in Polish)

Szanowni Państwo,

Zajęcia z Ekotoksykologii rozoczną się w następujących terminach: wykład rozpoczyna się 13.04., ćwiczenia 25.04.

Dorota Panufnik-Mędrzycka

Zakład Ekotoksykologii

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.