Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka z inżynierią genetyczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114GEN
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka z inżynierią genetyczną
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy genetyki klasycznej. Metody analizy genetycznej u bakterii i organizmów wyższych. Mutacje. DNA jako materiał genetyczny. Replikacja, mutageneza, naprawa uszkodzeń DNA. Kod genetyczny i biosynteza białek. Techniki inżynierii genetycznej. Struktura i regulacja działania genów u Pro- i Eukaryota. Genetyczne podstawy procesów różnicowania i rozwoju. Genetyczne podstawy zjawiska odporności. Geny a nowotwory. Genetyka człowieka. Zastosowania genetyki w biotechnologii, rolnictwie i medycynie. Genetyka a ewolucja. Ekologia molekularna.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić podstawy genetyki i biologii molekularnej genu na tle współczesnych nauk biologicznych. W ramach wykładu poruszane są następujące zagadnienia:

· Podstawy genetyki – podstawowe pojęcia i elementy genetyki klasycznej.

· Podstawowe techniki genetyki molekularnej.

· Organizmy modelowe – zasady i przykłady.

· Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja i stabilność genomu.

· Zmienność genomu – mutageneza, naprawa DNA i rekombinacja.

· Mutacje i mutageneza w ujęciu genetycznym.

· Interakcje genetyczne – supresja, epistaza, interakcje syntetyczne.

· Genetyka molekularna Prokaryota.

· Genetyka molekularna eukariontów - chromatyna, transkrypcja, obróbka RNA, synteza i obróbka białka.

· Genetyczna kontrola rozwoju. Proste przełączniki genetyczne. Kontrola rozwoju zwierząt.

· Genetyka człowieka – podstawy.

· Genetyka i świat współczesny – biotechnologia i GMO, antropologia molekularna, genetyka w ochronie przyrody.

· Historia i ewolucja informacji genetycznej.

W trakcie ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia:

Podstawy: Mutacje, mutageny, analiza mutantów Escherichia coli i Saccharomyces cerevisiae. Kod genetyczny. Struktura genu prokariotycznego. Struktura operonu bakteryjnego. Regulacja ekspresji genów u bakterii. Struktura i regulacja ekspresji genu eukariotycznego.Analiza genetyczna w modelowych organizmach eukariotycznych:

Dziedziczenie mendlowskie. Zjawiska komplementacji i rekombinacji genetycznej na podstawie krzyżówek i innych testów na Drosophila melanogaster, Aspergillus nidulans i Saccharomyces cerevisiae. Struktura i regulacja ekspresji genu eukariotycznego.

Inżynieria genetyczna: Technika PCR. Rekombinowanie DNA in vitro. Mapy restrykcyjne. Biblioteki genomowe i cDNA. Analiza sekwencji DNA. Drożdże S. cerevisiae jako gospodarz do klonowania. Badanie funkcji genów u S. cerevisiae. Podstawowe metody hybrydyzacyjne. Ekspresja heterologiczna. Geny reporterowe. Drożdżowy system dwuhybrydowy.

Genetyka człowieka: Metody genetyczne w badaniach populacji ludzkich. Analiza rodowodów. Choroby genetyczne. Analiza cytogenetyczna. Diagnostyka molekularna. Analiza DNA w badaniach archeologicznych.

Ekologia molekularna: Analiza naturalnych populacji.

Literatura:

Podstawy biologii molekularnej. LA Allison. Wydawnictwa UW 2009.

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński. PWN 2006.

Genomy Wyd. 3 TA Brown. PWN 2019

Concepts of Genetics. W. S. Klug, M. R Cummings, C. Spencer. 2006

http://wiki.biol.uw.edu.pl/w/Genetyka_z_inżynierią_genetyczną_D (część wprowadzona przez wykładowcę, z odnośnikami do artykułów)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna podstawowe pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i fenotypu

- zna mechanizmy molekularne leżące u podstaw takich zjawisk, jak dominacja i kodominacja, utrata i nabycie funkcji genu

- zna mechanizmy przekazywania informacji genetycznej

- zna mechanizmy ekspresji informacji genetycznej organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

- zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym

- zna podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w inżynierii genetycznej

- rozumie znaczenie pracy doświadczalnej i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach genetycznych

- zna zarys ewolucji informacji genetycznej i świadectwa ewolucji zawarte w genomach organizmów żywych.

UMIEJĘTNOŚCI

- analizuje przepływ informacji genetycznej w komórkach organizmów żywych

- poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu genetyki, a szczególnie pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i fenotypu

- analizuje zależności między zmianami w genotypie a powodowanymi przez nie zmianami w fenotypie

- analizuje interakcje genetyczne i potrafi wskazać ich znaczenie dla biologii systemów

- porównuje mechanizmy ekspresji informacji genetycznej organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

- potrafi zaprojektować proste doświadczenie prowadzące do sklonowania wybranego fragmentu DNA

- potrafi wybrać technikę właściwą do badania podstawowych procesów molekularnych

- interpretuje wyniki doświadczeń genetyki klasycznej, molekularnej i medycznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- formułuje racjonalne i oparte na współczesnej nauce argumenty w spornych kwestiach dotyczących konsekwencji stosowania technik inżynierii genetycznej dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. - wskazuje znaczenie genetyki i biologii molekularnej dla medycyny i innych gałęzi aktywności człowieka.

- rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach genetyki i inżynierii genetycznej i potrafi przekazać je w sposób zrozumiały

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze i interpretacji informacji z dziedziny genetyki i inżynierii genetycznej dostępnej w środkach masowego przekazu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z części testu jednokrotnego wyboru i części otwartej. Odpowiedzi są punktowane, ocena z egzaminu zależy od pozycji danej punktacji w rozkładzie ocen, z tym że minimum wymagane do zaliczenia to 50%+1 punkt.

Zakres zagadnień egzaminu pokrywa się z treścią wykładów, treściami ze wskazanych przez wykładowcę fragmentów podanej literatury oraz treścią ćwiczeń.

W trakcie ćwiczeń przewidziane są testy weryfikujące przygotowanie teoretyczne studentów do uczestnictwa w zajęciach oraz pisemne kolokwium zaliczeniowe.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borowski
Prowadzący grup: Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Paweł Golik, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)