Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6APSL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy licencjackiej, w tym podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Proseminarium ma na celu przygotowanie studentów do wykonania pracy licencjackiej. Studenci poznają zasady i metody pracy naukowej, zasady pisania i redakcji prac dyplomowych (układ, spisy, cytowania, odnośniki, itp.), precyzują wstępnie temat pracy licencjackiej, opracowują ogólny harmonogram prac, a także gromadzą materiały źródłowe. Podstawową formą proseminarium jest referowanie przez studentów zagadnień związanych z wybranym problemem badawczym i dyskusja.

Literatura:

Dobór literatury zależny od wybranego i realizowanego tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna zasady i metody pracy naukowej

2. zna zasady pisania pracy licencjackiej

3. wie jak zestawić materiały źródłowe niezbędne do realizacji tematu pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. identyfikuje zakres i przykłady problemów możliwych do zrealizowania w ramach pracy licencjackiej;

2. potrafi oceniać literaturę dotyczącą tematu pracy licencjackiej pod kątem przydatności w jej realizacji

3. umie sporządzić harmonogram realizacji pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest: przygotowanie harmonogramu prac, przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu, zestawienie literatury przedmiotu, aktywny udział w dyskusji.

Dodatkowe wymagania - obecność na zajęciach. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na proseminarium.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)