Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD/ASK - Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/ASK-AMPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/ASK - Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe prowadzone metodami aktywizującymi, których celem jest zapoznanie uczestników z wypranymi metodami z repertuaru pedagogiki zabawy. Zaprezentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie i stworzeniu dobrej atmosfery do współpracy oraz konstruktywnej wymiany informacji. Uczestnicy poznają również reguły będące podstawą wyboru metod wykorzystywanych w pedagogice zabawy, wypływających z teoretycznych przesłanek psychologii humanistycznej i pedagogiki Gestalt. Ponadto na przykładzie różnych projektów animacyjnych realizowanych z powodzeniem w Polsce, studenci poznają różne aspekty i możliwości wykorzystywania poznawanych metod w praktyce życia społecznego.

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe mają na celu:

• zapoznanie z wybranymi metodami z repertuaru pedagogiki zabawy, najbardziej przydatnymi w pracy animatora społeczno-kulturalnego,

• przygotowanie i mobilizowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy,

• wypracowanie umiejętności doboru metod pedagogiki zabawy do charakteru zadań animacyjnych (integracja, wzmocnienie twórczego potencjału grupy, organizacja czasu wolnego itp.),

• rozwijanie twórczej postawy studentów w pracy animacyjnej,

• pogłębienie wiedzy studentów na temat miejsca pedagogiki zabawy we współczesnych nurtach pedagogiki niedyrektywnej.

Literatura:

 Animacja czytelnictwa dziecięcego, red. Papuzińska J., Walczewska-Klimczak G., Płock 2004

 Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998

 Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R., Nauczanie kreatywne, cz I i II, Lublin 1998

 Zaorska Z., Dodać życia do lat, Lublin 1998

 Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk, Wydawnictwo Klanza Lublin 2006

 Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi, Josette i Ba Luvmour [et al.], GWP, Gdańsk 2003.

 metodzie KLANZY:teoria i praktyka, red. Elżbiety Kędzior-Niczyporuk, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2010.

 Boisko pełne ruchu. Gry i zabawy - sposoby znakowania boisk szkolnych, wydawnictwo w ramach projektu Szkoła Promujaca Zdrowie, Warszawa 1996

 Taniec w edukacji dzieci i młodzieży, red. B. Siedlecka, W. Biliński, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2003

 Stadnicki A., Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

WIEDZA

• w sposób właściwy stosować metody pedagogiki zabawy,

• w sposób twórczy wykorzystywać poznane metody do nowych zadań animacyjnych,

• opisać zasady pedagogiki zabawy,

• przedstawić teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy,

UMIEJĘTNOŚCI

• wykorzystać w praktyce poznane metody i techniki pedagogiki zabawy,

• rozstrzygać w jakich sytuacjach należy eliminować rywalizację na rzecz współpracy i umiejętnie dobierać metody ją wzmacniające,

• organizować warsztaty prowadzone metodami pedagogiki zabawy,

• opracować scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy i poprowadzić 45 min. fragment tych zajęć poprowadzić w grupie studentów.

POSTAWY

• doceniać różnorodność metod pedagogiki zabawy,

• twórczo postrzegać wady i zalety metod pedagogiki zabawy i ich wykorzystywanie w pracy z grupą,

• rozumieć ograniczenia wykorzystywania metod pedagogiki zabawy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy oraz poprowadzenie na jego podstawie 45 min. zajęć. Pod uwagę brana jest również aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)