Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD/EM - MODUŁ METODYCZNY-EDUKACJA MEDIALNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/EM - MODUŁ METODYCZNY-EDUKACJA MEDIALNA
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia modułowe mają na celu wprowadzenie studentów w tematykę edukacji medialnej, oraz zdobycie przez nich kompetencji dydaktycznych pod kątem prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej.

Skrócony opis:

Podczas poszczególnych zajęć modułowych studenci poznają różnorodne metody wykorzystania mediów w edukacji oraz poznają sposoby edukowania przez media i o mediach. Wiedzę teoretyczną studenci uzupełnią o umiejętności praktycznego posługiwania się mediami– podczas praktyki w instytucjach artystyczno-medialnych.

Pełny opis:

Na moduł składają się następujące przedmioty:

1. Metodyka edukacji medialnej

2. Obraz jako medium

3. Sztuka w sieci

4. Praktyka w instytucjach artystyczno-medialnych

Główne bloki tematyczne to:

1. Edukacja medialna w teorii i praktyce dydaktycznej

2. Kompetencje medialne

3. Znaczenie obrazu w kształtowaniu świadomości indywidualnej i społecznej

4. Obrazy digitalne wobec tradycyjnej historii obrazów.

5. Edukacja filmowa

6. Multimedialne pakiety, projekty i portale edukacyjne

7. Sztuka w sieci – propozycje edukacyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Carroll N., Filozofia sztuki masowej, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Człowiek – twórca kultury. Scenariusze lekcji wiedzy o kulturze, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2004.

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., (red.), Edukacja medialna, Toruń 2002

Gutowski B., Sztuka sieci czyli net art. http://www.artifex.uksw.edu.pl/net.htm

Hopfinger M. Literatura i media, Warszawa 2010.

Kluszczyński R., Sztuka interaktywna. Od dzieła - instrumentu do interaktywnego spektaklu, WAiP, Warszawa 2010.

Pedagogika medialna, (red.) Bronisław Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Szczepańska E., Edukacja filmowa w szkole, Poznań 2001

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, WSiP, Warszawa 1975,

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1975.

Wilkoszewska K. (red.), Piękno w sieci, estetyka a nowe media, Universitas, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę na temat merytorycznych i metodycznych aspektów edukacji medialnej

Student zna wybrane metody pobudzające aktywność i twórczość w przestrzeni audiowizualnej

Student zna sposoby przekazywania wiedzy o mediach

Student wyjaśnia czym jest sztuka sieci, oraz wymienia sposoby wykorzystania Internetu w edukacji artystycznej.

Student dostrzega zależności między formą a treścią obrazu w szeroko pojętej edukacji medialnej

Student potrafi tworzyć i zrealizować własne projekty zajęć dydaktycznych dotyczących tematów z zakresu edukacji medialnej

Student potrafi opisać i ocenić zawartość stron internetowych największych instytucji kulturalno-oświatowych

Student potrafi tworzyć pomoce dydaktyczne

Student potrafi korzystać z różnych form pracy z dzieckiem, młodzieżą i dorosłym, wykorzystywać różne środki ekspresji w projektowaniu i realizacji pracy w zakresie edukacji medialnej.

Student potrafi kształtować kompetencje medialne, uczyć przez media i o mediach.

Postawy

Student dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Student w działaniach edukacyjnych respektuje wiedzę i potrzeby uczniów

Student wykazuje świadomość możliwości związanych z wykorzystywaniem mediów w pracy pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów, wchodzących w skład modułu.

Egzamin końcowy: projekt

Praktyki zawodowe:

Praktyki w instytucjach artystyczno-medialnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)