Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MPR - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MPR-PPW-PR-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPR - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkolu
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem praktyki jest umożliwienie studentom obserwacji, samodzielnej analizy sytuacji edukacyjnych celem tworzenia i wzbogacania

warsztatu pracy przyszłego nauczyciela.

Skrócony opis:

Praktyka odbywa się w placówce przedszkolnej i jej integralną część stanowi kurs: Projektowanie pracy w przedszkolu.

Pełny opis:

Student podczas praktyki obserwuje pracę placówki przedszkolnej. Poznaje ramowy rozkład dnia i dokumentację przedszkola, uczestniczy

w zajęciach edukacyjnych rozpoznając zastosowane metody, formy i środki dydaktyczne. Uczy się wyznaczać cele poszczególnych

aktywności i dostrzegać indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci. Próbuje samodzielnie diagnozować problemy wychowawcze i

edukacyjne dzieci oraz planować działania naprawcze. Podejmuje refleksję pedagogiczną i dokumentuje ją.

Literatura:

M. Sieńczewska (red.), (2014), Razem poprzez zmiany w kształceniu praktycznym przyszłych nauczycieli, Warszawska Firma

Wydawnicza s.c.

U. Szuścik (red.), (2013), Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu

Śląskiego.

Efekty uczenia się:

- student uczestniczy we wszystkich aktywnościach grupy przedszkolnej, do której został przydzielony;

- obserwuje sytuacje edukacyjne i dokumentuje przebieg wybranych,

- dokonuje refleksji i uczy się ją dokumentować,

- dostrzega indywidualne problemy dzieci i próbuje planować działania naprawcze,

- omawia z nauczycielem własne wnioski, czerpie z rozmów informacje o grupie, porównuje własne spostrzeżenia,

- uczy się współpracy z pracownikami placówki oraz rodzicami dzieci poprzez codzienny kontakt z nimi i obserwację pracy nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

- obserwacja i refleksja pedagogiczna udokumentowana za pomocą arkuszy obserwacji i analizy;

- opinia i zaświadczenie z placówki przedszkolnej o odbytej praktyce;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)