Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Teoria edukacji nieformalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKN-TEN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Teoria edukacji nieformalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie w obszar teorii edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej, wskazanie na główne nurty rozwoju tej dziedziny w Polsce i na świecie, zaprezentowanie najważniejszych działań praktycznych w tym zakresie oraz metod jakimi posługuje się ta dziedzina wiedzy.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami funkcjonującymi w obszarze edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz z praktycznymi wdrożeniami tych teorii do działań w obszarze edukacji i kultury. Studenci dowiedzą się w jaki sposób edukacja nieformalna i pozaformalna jest realizowana w Polsce oraz jakie tendencje w tym zakresie widoczne są w trendach światowych. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane metody, które są wykorzystywane do działań w ramach tych nurtów, czym one się charakteryzują i w jakich sytuacjach mogą być stosowane.

Literatura:

 M. Rasfeld, S. Breidenbach, Budząca się szkoła

 Doświadczać uczenia się. Materiały pokonferencyjne, FRSE

 Uczyć się inaczej. Compendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników I ucestniczek Programu “Młodzież w działaniu” (2007 – 2013), FRSE

 Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty I kontynuacje, red. B. Śliwerski

 Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań, i reform, red. J. Piekarski, B. Śliwerski

 Outdoor-owy zawrót głowy. Praktyczne zastosowanie edukacji nieformalnej w tym outdoor eduaction w pracy z młodzieżą, red. Katarzyna Jurewicz

 Grywalizacja. Zrób to sam. Poradnik, opracowanie: J. Siadkowski

 S. Czachorowski, Wyludniające się sale wykładowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

 Zna podstawowe pojęcia zakresu edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz wie jakie powiązania między nimi występują

 Wie, jakie miejsce w naukach społeczno-humanistycznych zajmuje edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

 Rozumie, jakie różnice występują między edukacją nieformalną, pozaformalną i alternatywną

 Zna podstawowe teorie z zakresu edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 Wie z jakimi grupami społecznymi i wiekowymi można pracować w obszarze edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 Wie w ramach jakich struktur społecznych i instytucji można realizować działania z zakresu edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz z jakimi uwarunkowaniami jest to związane

 Wie, jak przebiegają procesy komunikacyjne w obrębie grupy, zna role społeczne, które w grupie funkcjonują

Umiejętności

 Charakteryzuje poszczególne teorie z obszaru edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz wskazuje na powiązania miedzy nimi

 Wskazuje i charakteryzuje przykłady działalności w obszarze edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 Analizuje możliwość realizowania działań z zakresu edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej w określonych strukturach społecznych i instytucjach

 Potrafi zanalizować grupę (pod kątem jest stopnia rozwoju, przebiegających procesów grupowych, potrzeb i możliwości) w określonej sytuacji społecznej i dobrać właściwą metodę pracy z obszaru edukacji nieformalnej, pozaformalnej

 Potrafi ocenić adekwatność dobranych metod działań w określonej sytuacji społecznej

 Korzystając z różnych źródeł zdobywa informacje, aktywnie poszukuje sposobów, które poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

Kompetencje

 Ocenia daną sytuację społeczną z punktu widzenia różnych ról społecznych - przyjmuje różne punkty widzenia

 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 Analizuje i krytycznie odnosi się do nowych trendów w obszarze edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 Ma świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej z zakresu edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej dla działań praktycznych

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z obszaru edukacji nieformalnej , pozaformalnej i alternatywnej oraz konieczności stałego doskonalenia się w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest pisemna praca badawcza na określony temat oraz prezentacja założeń i efektów tej pracy na forum grupy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)