Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKN-TPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę animacji kultury oraz edukacji nieformalnej. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami, teoretycznymi założeniami funkcjonującymi w obszarze obu dziedzin, wzajemnymi powiązaniami i różnicami pomiędzy obiema subdyscyplinami.

Pełny opis:

W ramach wykładów student zapozna się z teoretycznym podłożem, miejscem w naukach społeczno-humanistycznych oraz charakterystyką działań w obszarze animacji kultury oraz edukacji nieformalnej. Omówione zostaną główne pojęcia funkcjonujące w ramach obu dziedzin, a które są podstawą rozumienia poszczególnych teorii. Student zapozna się z pojęciami: animacji kultury, edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej; środowiska (społecznego, lokalnego, wychowawczego); czasu wolnego; a także procesami grupowymi i rozwojem grupy, charakterystyką osoby przewodzącej działaniom w obszarze animacji czy edukacji nieformalnej (animatora kultury, pracownika kulturalno-oświatowego, lidera, facylitatora, itp.). Student dowie się również, w ramach jakich struktur społecznych można realizować działania z obszaru animacji kultury oraz edukacji nieformalnej.

Literatura:

Dz. Jankowski, Edukacja wobec zmiany

J. Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercializacja kultury

J. Piekarski, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna

Aniacja środowiska a edukacja I wychowanie na potrzeby jutra, red. K. Segiet, K. Słupska-Kwiatkowska

K. Denek, Edukacja pozalekcyjna I pozaszkolna

Doświadczać uczenia się. Materiały pokonferencyjne, FRSE

Uczyć się inaczej. Compendium wiedzy o dukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników I ucestniczek Programu “Młodzież w działaniu” (2007 – 2013), FRSE

Jakiej kultury Polacy potrzebują I czy edukacja kulturalno im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 Zna podstawowe pojęcia funkcjonujące w obszarze edukacji nieformalnej i animacji społeczno-kulturalnej i rozumie powiązania występujące między nimi (edukacja formalna, nieformalna, pozaformalna, alternatywna; środowisko lokalne, wychowawcze; grupa, etapy jej rozwoju i procesy w niej przebiegające; więzi; kapitał społeczny; role lidera, animatora, pracownika kulturalno-oświatowego, facylitatora;)

 Wie jakie miejsce w naukach społecznych i humanistycznych zajmuje animacja kultury oraz edukacja nieformalna

 Ma podstawową wiedzę o grupach społecznych, z którymi może pracować wykorzystując animację kultury lub edukację nieformalną. Wie z jakimi możliwościami i ograniczeniami się to wiąże.

 Wie, w ramach jakich instytucji można realizować animację społeczno-kulturalną oraz edukację nieformalną

 Wie, jak przebiegają procesy grupowe i jakie etapy rozwoju przechodzi grupa

 Wie czym różnią się I, II i III sektor oraz jak w poszczególnych obszarach można realizować animację społeczno-kulturalną oraz edukację nieformalną

 Zna rys historyczny animacji oraz edukacji nieformalnej

 Wie do jakich grup społecznych skierowane mogą być działania animacyjne lub z zakresu edukacji nieformalnej oraz jaka jest ich specyfika

 Wie, jaki jest poziom uczestnictwa i zaangażowania w działalność społeczną Polaków

Umiejętności:

 Potrafi opisać etapy rozwoju grupy i ocenić, na którym z nich jest dana grupa oraz dobrać do niego właściwy styl kierowania grupą.

 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu animacji i edukacji nieformalnej i potrafi wskazać na powiązania i zależności między nimi.

 Potrafi wskazać różnice i podobieństwa miedzy działaniem animacyjnym, a działaniem w obszarze edukacji nieformalnej.

 Charakteryzuje poszczególne role przywódcze: lidera, animatora, pracownika kulturalno-oświatowego, facylitatora i wskazuje na podobieństwa i różnice

 Wskazuje na powiązania edukacji nieformalnej i animacji społeczno-kulturalnej z innymi dziedzinami nauk

Kompetencje społeczne

 Wie jakie znaczenie ma wiedza teoretyczna dla podejmowania praktycznych działań

 Wykorzystuje zdobytą wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw animacji i edukacji nieformalnej w praktycznym działaniu

 Rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy, podążania za nowymi trendami w animacji i edukacji nieformalnej oraz krytycznego podejścia do nich.

 Wie gdzie szukać informacji na temat edukacji nieformalnej i animacji społeczno-kulturalnej i w jaki sposób pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z tego zakresu.

 Ma świadomość indywidualnego dobierania sposobów działań do konkretnej sytuacji i grupy społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: umiejętność znajdowania powiązań pomiędzy różnymi zagadnieniami i teoriami oraz samodzielnego wyciągania własnych wniosków

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)