University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theoretical basics of knowledge on animation and non-formal education

General data

Course ID: 2300-MS1-AKN-TPW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theoretical basics of knowledge on animation and non-formal education
Name in Polish: MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę animacji kultury oraz edukacji nieformalnej. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami, teoretycznymi założeniami funkcjonującymi w obszarze obu dziedzin, wzajemnymi powiązaniami i różnicami pomiędzy obiema subdyscyplinami.

Full description: (in Polish)

W ramach wykładów student zapozna się z teoretycznym podłożem, miejscem w naukach społeczno-humanistycznych oraz charakterystyką działań w obszarze animacji kultury oraz edukacji nieformalnej. Omówione zostaną główne pojęcia funkcjonujące w ramach obu dziedzin, a które są podstawą rozumienia poszczególnych teorii. Student zapozna się z pojęciami: animacji kultury, edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej; środowiska (społecznego, lokalnego, wychowawczego); czasu wolnego; a także procesami grupowymi i rozwojem grupy, charakterystyką osoby przewodzącej działaniom w obszarze animacji czy edukacji nieformalnej (animatora kultury, pracownika kulturalno-oświatowego, lidera, facylitatora, itp.). Student dowie się również, w ramach jakich struktur społecznych można realizować działania z obszaru animacji kultury oraz edukacji nieformalnej.

Bibliography: (in Polish)

Dz. Jankowski, Edukacja wobec zmiany

J. Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercializacja kultury

J. Piekarski, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna

Aniacja środowiska a edukacja I wychowanie na potrzeby jutra, red. K. Segiet, K. Słupska-Kwiatkowska

K. Denek, Edukacja pozalekcyjna I pozaszkolna

Doświadczać uczenia się. Materiały pokonferencyjne, FRSE

Uczyć się inaczej. Compendium wiedzy o dukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników I ucestniczek Programu “Młodzież w działaniu” (2007 – 2013), FRSE

Jakiej kultury Polacy potrzebują I czy edukacja kulturalno im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

 Zna podstawowe pojęcia funkcjonujące w obszarze edukacji nieformalnej i animacji społeczno-kulturalnej i rozumie powiązania występujące między nimi (edukacja formalna, nieformalna, pozaformalna, alternatywna; środowisko lokalne, wychowawcze; grupa, etapy jej rozwoju i procesy w niej przebiegające; więzi; kapitał społeczny; role lidera, animatora, pracownika kulturalno-oświatowego, facylitatora;)

 Wie jakie miejsce w naukach społecznych i humanistycznych zajmuje animacja kultury oraz edukacja nieformalna

 Ma podstawową wiedzę o grupach społecznych, z którymi może pracować wykorzystując animację kultury lub edukację nieformalną. Wie z jakimi możliwościami i ograniczeniami się to wiąże.

 Wie, w ramach jakich instytucji można realizować animację społeczno-kulturalną oraz edukację nieformalną

 Wie, jak przebiegają procesy grupowe i jakie etapy rozwoju przechodzi grupa

 Wie czym różnią się I, II i III sektor oraz jak w poszczególnych obszarach można realizować animację społeczno-kulturalną oraz edukację nieformalną

 Zna rys historyczny animacji oraz edukacji nieformalnej

 Wie do jakich grup społecznych skierowane mogą być działania animacyjne lub z zakresu edukacji nieformalnej oraz jaka jest ich specyfika

 Wie, jaki jest poziom uczestnictwa i zaangażowania w działalność społeczną Polaków

Umiejętności:

 Potrafi opisać etapy rozwoju grupy i ocenić, na którym z nich jest dana grupa oraz dobrać do niego właściwy styl kierowania grupą.

 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu animacji i edukacji nieformalnej i potrafi wskazać na powiązania i zależności między nimi.

 Potrafi wskazać różnice i podobieństwa miedzy działaniem animacyjnym, a działaniem w obszarze edukacji nieformalnej.

 Charakteryzuje poszczególne role przywódcze: lidera, animatora, pracownika kulturalno-oświatowego, facylitatora i wskazuje na podobieństwa i różnice

 Wskazuje na powiązania edukacji nieformalnej i animacji społeczno-kulturalnej z innymi dziedzinami nauk

Kompetencje społeczne

 Wie jakie znaczenie ma wiedza teoretyczna dla podejmowania praktycznych działań

 Wykorzystuje zdobytą wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw animacji i edukacji nieformalnej w praktycznym działaniu

 Rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy, podążania za nowymi trendami w animacji i edukacji nieformalnej oraz krytycznego podejścia do nich.

 Wie gdzie szukać informacji na temat edukacji nieformalnej i animacji społeczno-kulturalnej i w jaki sposób pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z tego zakresu.

 Ma świadomość indywidualnego dobierania sposobów działań do konkretnej sytuacji i grupy społecznej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania: umiejętność znajdowania powiązań pomiędzy różnymi zagadnieniami i teoriami oraz samodzielnego wyciągania własnych wniosków

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)