Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Historia i współczesność edukacji dorosłych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AND-L-HW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Historia i współczesność edukacji dorosłych w Polsce
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zdobędzie wiedzę pozwalającą na identyfikację specyfiki współczesnych postaci edukacji dorosłych w perspektywie historycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel zajęć: Przedstawienie tradycji kształcenia dorosłych oraz analiza aktualnego stanu systemu edukacji dorosłych w Polsce. Program zajęć: Historia edukacji dorosłych w Polsce, współczesne formy i programy kształcenia; oferta rynku edukacyjnego oraz perspektywy rozwoju edukacji dorosłych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie historii edukacji dorosłych w Polsce. Studenci poznają historyczne uwarunkowania współczesnych rozwiązań edukacji dorosłych w Polsce. Wiedza ta pozwala lepiej zrozumieć właściwości zachowań edukacyjnych dorosłych w obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Zdobyte na wykładzie wiadomości pozwalają na samodzielne lub w zespołach napisanie pracy, której tematyka corocznie jest aktualizowana oraz czynne uczestniczenie w zajęciach organizowanych podczas corocznych wyjazdów studyjnych do innych osrodków akademickich, które prowadzą kształcenie

Literatura:

Wybrane materiały źródłowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student zna i potrafi krytycznie ocenić historyczne uwarunkowania kształtowanie się systemu edukacji dorosłych w Polsce.

2. Rozumie, które czynniki w jakim zakresie determinują współczesny rynek edukacji dorosłych w Polsce.

Umiejętności:

3. Potrafi ocenić adekwatność występujących na współczesnym rynku ofert edukacyjnych do zapisanych w nich celów i programów kształcenia.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje postawę krytyczną wobec oferty zajęć edukacyjnych dla dorosłych

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny z zakresu treści omawianych na wykładach.

Każda poprawna odpowiedź punktowana jest 1 pkt. Test uznaje się zaliczony po uzyskaniu 60 procent poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: Krzysztof Pierścieniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)