Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-DZWG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem warsztatów jest zapoznanie Studentów ze specyfiką sytuacji zawodowej i edukacyjnej wybranych grup społecznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie Studentów ze specyfiką sytuacji zawodowej i edukacyjnej wybranych grup społecznych, zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy problemów zawodowych tych grup, zapoznanie z ofertą projektów doradczych skierowanych do powyższych grup oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do planowania odpowiednich działań doradczych.

Pełny opis:

1. Moje miejsce w społeczeństwie i wynikająca z tego sytuacja zawodowa.

2. Co nas różni ?

3. Szanse i zagrożenia na współczesnym rynku pracy na przykładzie wybranych grup społecznych.

4. Stereotypy i mity a rzeczywistość – diagnoza problemów.

5. Problem marginalizacji i wykluczenia a sposoby przeciwdziałania.

6. Bezrobocie a stratyfikacja społeczna.

7. Działania doradcze – informowanie, przeciwdziałanie bezrobociu i marginalizacji, aktywizacja zawodowa, promowanie aktywności zawodowej (na przykładzie realizowanych projektów/inicjatyw ogólnopolskich i lokalnych).

8. Wybrane grupy społeczne i ich szczególna sytuacja zawodowa/na rynku pracy: Pokolenie CV (Osoby młode na rynku pracy), absolwenci, kobiety (różnice sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn), matki i osoby wracające na rynek pracy po dłuższej nieobecności, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby 45/50+, emigranci, cudzoziemcy, osoby mieszkające w mieście/na wsi, osoby o różnym poziomie wykształcenia, skazani.

9. Zapoznanie z dostępną na rynku ofertą działań doradczych skierowanych do powyższych grup.

10. Omówienie pracy własnej Studentów.

Literatura:

Dubas E., Pyżalski J., Muszyński M., Rapus Pavel J. (2008), "Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+ Doświadczenia projektu Adults Mentoring", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. (2011) (red.), "Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, KNoP PAN, Białystok-Warszawa.

Kukla D. (2011) (red.), „Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka”, Difin, Warszawa.

Majewski T. (2011),"Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych - Poradnik dla urzędów pracy”, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Pańków M. (2012), "Młodzi na rynku pracy. Raport z badania", Instytut Spraw Publicznych.

Sarzyńska E. (2010), „Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych”, Lublin.

Zierkiewicz E., Drabik-Podgórna V. (2010), „Poradnictwo w kulturze indywidualizmu”, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.

Raport: „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, GUS, Warszawa 2012 ( www.stat.gov.pl data publikacji: 3.10.2012)

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student

1. Posiada wiedzę dotyczącą programów ogólnopolskich i lokalnych skierowanych do różnych grup społecznych, mających na celu aktywizację zawodową, przeciwdziałanie bezrobociu, informację zawodową.

2. Zna działania doradcze, które można zaproponować określonym klientom i potrafi je zastosować.

Umiejętności - Student

1. Umie postawić diagnozę problemów i potrzeb zawodowych oraz edukacyjnych określonych grup społecznych.

2. Umie zaproponować rozwiązania doradcze dla określonej grupy społecznej.

3. Potrafi scharakteryzować sytuację zawodową i edukacyjną wybranych grup społecznych.

Kompetencje społeczne – Student

Rozumie potrzebę całożyciowego doskonalenia własnych kompetencji zawodowych, a także wspiera w tym zakresie innych członków różnych grup społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca w grupach polegająca na dokonaniu oceny wybranego projektu doradczego skierowanego do konkretnej grupy społecznej będącej w szczególnej sytuacji na polskim rynku pracy.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)