Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PPDR-PPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot 30 godzinny jest częścią modułu specjalnościowego Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną. Jego celem jest pokazanie studentom ram prawnych w których można pomagać dziecku i wspierać rodzinę i uwrażliwić go na konieczność stosowania przepisów prawa w pracy pedagoga i wychowawcy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć rozważane są zagadnienia prawne związane z organizacją pomocy społecznej i pracą z dzieckiem i rodziną, szczególnie rodziną przeżywającą trudności i potrzebującą wsparcia.

Analizowane są podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego , w szczególności związane z władzą rodzicielską i opieką prawną. Przedstawiane są możliwości jakie stwarza prawo w pracy z rodziną przeżywającą trudności, w szczególności wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozważane są zagadnienia pieczy zastępczej świadczonej w rodzinach i instytucjach. Omawiana jest problematyka alimentacyjna i ochrona dziecka przed niedostatkiem w sytuacji niemożności wyegzekwowania alimentów, a także ochrona rodzin i małoletnich przed przemocą. Poruszana jest problematyka ochrony nastolatków przed niedostosowaniem społecznym.

Pełny opis:

Podczas zajęć rozważane są podstawowe problemy prawne związane z organizacją pomocy społecznej i pracą z dzieckiem i rodziną, ze szczególnym naciskiem na możliwości jakie stwarza prawo w pracy z rodziną przeżywającą trudności i potrzebującą wsparcia. Program obejmuje następujące zagadnienia:

-- stan cywilny dziecka, pochodzenie dziecka (ustalenie macierzyństwa, pochodzenie dziecka od męża matki, uznanie dziecka, sądowe ustalenie ojcostwa)

- zasady autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci , władza rodzicielska (charakter i treść władzy rodzicielskiej, ingerencje sądu w sferę władzy rodzicielskiej: ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem)

- wspomaganie rodziny przeżywającej trudności w środowisku

- piecza zastępcza rodzinna i iinstytucjonalna ( rodziny zastępcze: podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje, rodzice zastępczy, pomoc dla rodzin zastępczych, rodzinne domy dziecka – zadania i podstawy prawne funkcjonowania, placówki opiekuńczo - wychowawcze – rodzaje, zadania i podstawy prawne funkcjonowania)

-opieka prawna nad małoletnim (ustanowienie opieki, powołanie opiekuna, prawa i obowiązki opiekuna, nadzór sądu nad opiekunem, ustanie opieki i jej konsekwencje)

-przysposobienie (pojęcie i funkcja, strony stosunku przysposobienia, rodzaje przysposobień, standardy międzynarodowe w zakresie adopcji)

- obowiązki alimentacyjne i ochrona dziecka przed niedostatkiem w sytuacji niemożności wyegzekwowania alimentów (pojęcie i charakter obowiązków alimentacyjnych, kręgi osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji , zakres i sposób wykonania obowiązku alimentacyjnego, zabezpieczenie wykonania obowiązków alimentacyjnych, świadczenia przysługujące w sytuacji niemożności wyegzekwowania alimentów)

-rodzaje i zasady przyznawania świadczeń rodzinnych

-ochrona dziecka przed demoralizacją, postępowanie w sprawach nieletnich (pojęcie nieletni, środki stosowane wobec nieletnich, środki wobec rodziców nieletniego, podstawowe zasady postępowania, ochrona dziecka przed demoralizacją w przepisach prawa)

- chrona praw dzieci (katalog praw dziecka, ochrona praw dzieci w działalności organizacji i instytucji, ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym, Konwencja o Prawach Dziecka – założenia i cele).

Literatura:

Andrzejewski M - Prawo Rodzinne i Opiekuńcze,

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej,

Ustawa o pomocy społecznej,

Ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich

Efekty uczenia się:

Student:

1.zna podstawowe instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego;

2.zna ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3.rozumie znaczenie stosowania prawa w pracy z dzieckiem i rodziną;

4.potrafi znaleźć i poprawnie odczytać przepisy prawa dotyczące pomocy dziecku i rodzinie

5.potrafi zastosować przepisy polskiego prawa w pracy z rodziną, szczególnie dysfunkcyjną, potrzebującą wsparcia

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć student jest oceniany za aktywność indywidualną i pracę w grupie. Przewidziana jest także praca pisemna po zakończeniu zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kolankiewicz
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kolankiewicz
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.