Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Moduł specjalnościowy - Wsparcie rodziny i środowiska osoby niepełnosprawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Moduł specjalnościowy - Wsparcie rodziny i środowiska osoby niepełnosprawnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wieloaspektowe ujecie specyfiki bliższego i dalszego otoczenia społecznego osoby potrzebującej wsparcia.

Pełny opis:

Rodzina z osobą niepełnosprawną

Komunikacja z osobą niepełnosprawną

Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznej

Uwarunkowania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych

Praca ze środowiskiem społecznym

Literatura:

wg ustaleń prowadzących poszczególne przedmioty

Efekty uczenia się:

STUDENT

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i instytucjach wspierających osoby niepełnosprawne

Ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych pomiędzy osobą niepełnosprawną a jej środowiskiem i instytucjami społecznymi

Ma elementarną wiedzę o psychospołecznych problemach osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniach ich społecznego funkcjonowania

Ma wiedzę o mechanizmach i uwarunkowaniach procesu edukacji, rehabilitacji, wspierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Ma wiedzę o poglądach na mechanizmy i uwarunkowania procesu edukacji, rehabilitacji, wspierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz nauk pokrewnych w celu analizy złożonych problemów wsparcia i wspomagania rodziny osoby z niepełnosprawnością

Potrafi diagnozować i analizować potrzeby rodziny osoby niepełnosprawnej

Potrafi przewidywać praktyczne skutki procesu wpierania i pomocy rodzin osób z niepełnosprawnością. Umie wykorzystać podstawowe narzędzia do diagnozy i ewaluacji powyższych procesów

Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów rodziny osoby z niepełnosprawnością, proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie

Posiada umiejętność przygotowania prezentacji ustnych, medialnych z wykorzystaniem podstawowych teorii, terminologii i źródeł z zakresu pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne:

Ma pogłębioną świadomość wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego.

Angażuje się we współpracę z instytucjami lokalnymi i wspierającymi rodziny z osobami z niepełnosprawnością. Potrafi pracować w zespołach pomagających, wspierających rodziny. Ma świadomość konieczności i doniosłości zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej

Potrafi planować działania wspierające na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością oraz określać priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania

Czuje się odpowiedzialny za skutki i efekty swojej pracy. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pomaganiem i wspieraniem osób z niepełnosprawnością

Umie uczestniczyć w organizowaniu kształcenia włączającego i integracyjnego. Pomocy rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń (obecności, kolokwia) ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)