Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DP-PDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciem diagnozy, funkcjami diagnozy, modelami, rodzajami, z zagadnieniami etycznymi i prawnymi związanymi z procesem diagnozy, a także z metodami i technikami diagnostycznymi

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Pojęcie diagnozy, diagnoza pedagogiczna a diagnoza psychologiczna.

2. Cele, funkcje diagnozy.

3. Podejścia w diagnozie, modele i rodzaje diagnozy.

4. Uwarunkowania procesu diagnostycznego: kontakt diagnostyczny, opór, podstawowe reguły i zasady diagnozowania.

5. Czynniki wpływające na trafność diagnozy. Przyczyny błędów w diagnozie, diagnoza, a wiedza potoczna.

6. Zagadnienia etyczne i prawne dotyczące procesu diagnostycznego.

7. Definicja metod, technik i narzędzi diagnostycznych.

8. Wywiad; klasyfikacje wywiad, charakterystyka porównawcza wywiadu ustrukturalizowanego, częściowo ustrukturalizowanego i swobodnego.

9. Specyfika wywiadu swobodnego, koncepcja wywiadu, budowa, rodzaje pytań, znaczenie kontaktu , interpretacja wywiadu.

10. Ankieta, definicja, klasyfikacja, możliwość wykorzystania w diagnozie indywidualnej.

11. Obserwacja; rodzaje obserwacji. Istota i przedmiot obserwacji swobodnej. Analiza, interpretacja i wykorzystanie danych z obserwacji.

12. Analiza dokumentów i wytworów.

13. Metody diagnozy psychologicznej: pojęcie pomiaru w psychologii, definicja testu psychologicznego i jego charakterystyka: trafność, rzetelność, obiektywność, standaryzacja, błąd pomiaru . Klasyfikacja testów i przykłady ich wykorzystania w diagnozie pedagogicznej i psychologicznej.

14. Techniki projekcyjne, ich założenia, charakterystyka .

15. Wybrane techniki w diagnozie neurologicznej i ewentualne możliwości wykorzystania jej wyników w diagnozie psychopedagogicznej.

Literatura:

Podstawowa (do egzaminu z zakresu wykładu):

Frydrychowicz A., Koźniewska E, Sobolewska M., Zwierzyńska E.: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie- przewodnik metodyczny. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej, 2004., s.11-31.

Jarosz E.,Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006 , rod 1,2,3.

Stemplewska -Żakowicz, K., Paluchowski, W.J.: Podstawy diagnozy psychologicznej. W: Strelau, J., Doliński, D. (red) Psychologia Akademicka. Podręcznik. Gdańsk: GWP, 2010, tom 2

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

zna cele, funkcje, modele, typy diagnozy,

opisuje strukturę diagnozy,

zna uwarunkowania procesu diagnozy,

potrafi zdefiniować metodę, technikę i narzędzie diagnostyczne,

charakteryzuje techniki diagnostyczne,

definiuje podstawowe pojęcia z teorii testów,

zna podstawowe metody diagnostyczne,

umiejętności:

potrafi postawić hipotezy diagnostyczne,

umie odpowiednio dobrać metody diagnozy stosownie do celu diagnozy i postawionych hipotez,

potrafi porównać wywiad swobodny, ustrukturalizowany i częściowo ustrukturalizowany podać wady i zalety każdego z nich

postawy:

zna podstawowe zagadnienia etyczne dotyczące procesu diagnostycznego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach ( dopuszczalne 2 nieobecności), zagadnienia z wykładu w całości wchodzą w zakres testu wiadomości – jednego z warunków zaliczenia modułu -Diagnoza psychopedagogiczna. Test wiadomości obejmuje wiedzę z wykładu i lektur. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych w tym pytań wielokrotnego wyboru (Zalicza 60 %.).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)