Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DRŚ - Wiedza o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-WOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Wiedza o rodzinie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące stanu i przeobrażeń rodziny polskiej z uwzględnieniem zagrożeń utrudniających jej funkcjonowanie w wymiarze instytucjonalnym i grupowym


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące stanu i przeobrażeń rodziny polskiej z uwzględnieniem zagrożeń utrudniających jej funkcjonowanie w wymiarze instytucjonalnym i grupowym

Pełny opis:

Tematyka zajęć uwzględnia trzy główne grupy zagadnień:

I. Małżeństwo i rodzina w okresie przemian

• przemiany rodziny w sferze poglądów, struktury i funkcji

modele małżeństwa i rodziny

•alternatywne formy życia rodzinnego

II. Dysfunkcjonalność rodziny – uwarunkowania, perspektywa wszystkich członków rodziny

•Kryzysy rodzinne - rodzaje, przebieg, konsekwencje

•Wymiary funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny

III Oblicza trudnego rodzicielstwa

•Wybrane problemy rodziny (w tym rozwód, śmierć bliskiej osoby, małoletnie rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, migracja, problem alkoholowy)

Literatura:

• F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002

• W. Badura-Madej (wybór): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1996

• A. Kwak (red.) Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa 2008,

• T. Rostowska, A. Jarmołowska (red), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa 2010

• A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

• K. Slany: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002

Efekty uczenia się:

WIADOMOŚCI

•Przedstawia przemiany rodziny w zakresie struktury, funkcji i świadomości rodzinnej

•Wskazuje zagrożenia utrudniające funkcjonowanie rodziny w wymiarze instytucjonalnym i grupowym

•Zna mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny problemowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

•Zna programy wsparcia rodziny i dostępne formy pomocy rodzinie w zależności od problemów w niej występujących

UMIEJĘTNOŚCI

•Interpretuje czynniki zagrożenia i sytuacje występujące w rodzinie problemowej

•Ocenia sytuację dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym.

•Wskazuje możliwości pomocy dziecku i rodzinie problemowej

KOMPETENCJE

• potafi dostrzec osoby potrzebujące pomocy

• zna formy działania nastawione na pomoc rodzinie problemowej

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach

• Kolokwium zaliczeniowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)