Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1- Warsztaty artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-MS1-ARM-WA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1- Warsztaty artystyczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć zaistnieją : teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę , stwarzające okazje nie tylko dla wielostronnego rozwoju ekspresji ,ale także dla twórczej aktywności jako doświadczenia indywidualnego.

W trakcie zajęć zaistnieją: zarówno elementy teorii i praktyki wychowania przez sztukę oraz twórczość w trakcie działań plastycznych studentów ,jak też wizyty: w galeriach sztuki i muzeach ,pokazy filmów o sztuce , dokumentacji z działań twórczych.


Skrócony opis:

Program zajęć zawiera teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę , jest to jednak układ otwarty , rozumiana jest jako pole możliwości , stwarza okazje nie tylko dla wielostronnego rozwoju ekspresji ,ale także dla twórczej aktywności jako doświadczenia indywidualnego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zaistnieją : teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę , stwarzające okazje nie tylko dla wielostronnego rozwoju ekspresji ,ale także dla twórczej aktywności.

Pojawią się elementy teorii i praktyki wychowania przez sztukę oraz twórczość w trakcie działań plastycznych studentów ,jak też wizyty: w galeriach sztuki i muzeach ,pokazy filmów o sztuce , dokumentacji z działań twórczych.Realizowane będą aspekty organizacji przedsięwzięć kulturalnych ,z przygotowaniem scenografii i działań plastyczno-muzycznych.

1. Ekspresja twórcza :

a/ trening wrażliwości estetycznej

b/wychowanie przez twórczość , wraz ze zintegrowanymi formami ekspresji /muzyka ,taniec, elementy dramy/

c/arteterapia: poznawanie siebie i relacji z innymi za sprawą sztuki

Główne zadania to:

a/zdobywanie umiejętności animowania aktywności twórczej dzieci i młodzieży

b/przygotowanie do pełnienia funkcji mandatariusza sztuki , zdobywanie wiedzy z zakresu sztuki dawnej i najnowszej oraz psychologicznych prawidłowości myślenia twórczego

c/nabywanie umiejętności w zakresie animowania procesów kulturotwórczych w środowisku lokalnym z uwzględnieniem problematyki sztuki ludowej

d/działania twórcze studentów :zdobywanie sprawności artystycznych w zakresie ceramiki i rzeźby ,kompozycji malarskiej , graficznej, przestrzennej-papieroplastyka , rysunku i innych.

Literatura:

Literatura podstawowa :

1. Gloton R. C. Clero C. Twórcza aktywność dziecka, przekład i przedmowa I. Wojnar ,WSiP Warszawa1985

2. Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, przekład K. Polakowski , PWN, Warszawa 1977

3. Piwocki K. Dzieje sztuki w zarysie. Arkady, Warszawa 1997

4 .Szymański M.S. ,Twórczość i style poznawcze uczniów, WSiP, Warszawa 1987

5. Wojnar I. Estetyka i wychowanie ,PWN Warszawa 1964

Literatura uzupełniająca:

1.Bukowski J. Postawy wobec sztuki najnowszej. WSiP, Warszawa 1981.

2.Limont W. Spotkania z wyobraźnią w: "Plastyka w szkole" nr 5, 1998.

3.Samoraj M. Wzbogacanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie potencji kreacyjnych dzieci poprzez różnorodne działania plastyczne w: "Edukacja w przedszkolu" Raabe, 1999.

4.Trojanowska A. Dziecko i plastyka. WSiP, Warszawa 1983.

5.Wojnar I. red. Integracja wychowania estetycznego w teorii i praktyce. Studia pedagogiczne tom XXXIV, Wrocław 1975.

6.Wojnar I., Pielasińska W. red. Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. WSiP, Warszawa 1990.

7.Zieliński J.A. O widzeniu artystycznym. WZ. CRZZ, 1966

oraz

"Techniki plastyczne" seria WSiP, 1990-1996.

Efekty uczenia się:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacja prac plastycznych i scenograficznych, zabieranie głosu w dyskusjach na temat prezentacji problemów i zagadnień wskazanych powyżej.Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach. Każdy uczestnik kursu przygotowuje prezentację multimedialną lub referat .Kryteria oceniania zgodne są z ogólnymi zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Warszawskim ,także z obowiązującą skalą ocen ,ocena ciągła /bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność/

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacja prac plastycznych i scenograficznych, zabieranie głosu w dyskusjach na temat prezentacji problemów i zagadnień wskazanych powyżej.Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach. Każdy uczestnik kursu przygotowuje prezentację multimedialną lub referat .Kryteria oceniania zgodne są z ogólnymi zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Warszawskim ,także z obowiązującą skalą ocen ,ocena ciągła /bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność/

Praktyki zawodowe:

praktyki w placówkach szkolnych dotyczące aktywności twórczej w procesie kształcenia kultury estetycznej wychowanków

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)