University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biomedical basis of development and education

General data

Course ID: 2300-N-SN-BP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Biomedical basis of development and education
Name in Polish: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

supplementary

Short description: (in Polish)

Cele. Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznych i społecznych jego czynnikach; zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę; profilaktyce problemów uczniów i nauczycieli, zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia; kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo środowiska szkoły.

Treści. Rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery, okresy rozwoju, czynniki wpływające na rozwój. Rozwój biologiczny, czynniki warunkujące, najczęstsze zaburzenia i zapobieganie im. Wybrane układy i funkcje organizmu ważne dla procesów uczenia się. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. Koncepcja zdrowia i czynniki je warunkujące, prozdrowotny styl życia. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży.

Full description: (in Polish)

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- rozwoju biologicznego (fizycznego, motorycznego, seksualnego) człowieka w różnych okresach życia, najczęstszych zaburzeń w rozwoju i zapobieganiu im

- najczęstszych zaburzeń i chorób, ich wpływu na rozwój

i edukację, sposobach zapobiegania,

- koncepcji zdrowia i czynników je warunkujących, ochronie i promocji zdrowia.

- wybranych funkcji organizmu człowieka ważnych dla procesów uczenia się,

- potrzeb biologicznych człowieka i sposobów ich zaspokajania.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

− poznawania siebie, identyfikowania problemów zdrowotnych oraz potrzeb biologicznych własnych i uczniów,

− podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia własnego i uczniów oraz

− kształtowania w pracy w tym szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Treści.

1. Wprowadzenie – cele i potrzeba przedmiotu w kształceniu pedagogów. rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery i okresy rozwoju, biologiczne i społeczne czynniki wpływające na rozwój.

2. Rozwój somatyczny – wzrastanie i dojrzewanie, mechanizmy regulacji neurohormonalnej, metody oceny, tendencje przemian, najczęstsze zaburzenia w rozwoju i ich wpływ na zachowania, samopoczucie i zdolność do uczenia się.

Rozwój motoryczny: podstawowe pojęcia, zmiany w różnych okresach życia, czynniki warunkujące, sprawność i wydolność fizyczną, metody oceny.

3.Zdrowie – podstawowe pojęcia, czynniki determinujące zdrowie, prozdrowotne style życia, dbałość o zdrowie. Najczęstsze problemy zdrowotne w dzieciństwie i młodości, wpływ na sytuacje szkolną, profilaktyka. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

4. Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesu uczenia się: Układ nerwowy, układ wzrokowy i słuchowy, fizjologiczne podłoże emocji reakcji stresowej, Biologiczne mechanizmy procesu uczenia się.

5. Wybrane potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania: żywienie, aktywność fizyczna, rytmy biologiczne, ochrona przed wybranymi szkodliwymi dla zdrowia czynnikami środowiskowymi.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy wychowania i kształcenia. PWN, Warszawa 2010 – część I (str. 23-297).

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy – student:

1. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rozwojem osobniczym człowieka: sfery i etapy rozwoju, tendencje przemian, czynniki wpływające na rozwój.

2. Charakteryzuje przebieg rozwoju somatycznego i motorycznego, seksualnego w różnych okresach życia.

3. Wymienia najczęstsze zaburzenia rozwoju i zdrowia w dzieciństwie i młodości oraz omawia sposoby zapobiegania im.

4. Wymienia definicję i wymiary zdrowia oraz czynniki je warunkujące.

5. Charakteryzuje zmiany w układzie nerwowym w różnych okresach życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich związku z procesami uczenia się i procesami emocjonalnymi.

6. Omawia podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania.

II. W zakresie umiejętności – student:

1. Umie dokonać oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci

i młodzieży.

2. Identyfikuje własne problemy oraz potrzeby rozwojowe i zdrowotne, planuje działania dla ich zaspokojenia.

3. Umie rozpoznać podstawowe objawy zaburzeń rozwoju fizycznego i zdrowia oraz ustalić sposób udzielenia pomocy dzieciom z tymi zaburzeniami.

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Rozumie, że pedagog (nauczyciel) powinien posiadać wiedzę o rozwoju i potrzebach biologicznych w różnych okresach życia i wykorzystywać ją w praktyce.

2. Ma świadomość, że może mieć wpływ na samopoczucie, zdrowie oraz efekty uczenia się swoich wychowanków/uczniów

3. Wyraża gotowość do wprowadzania zmian w swoim stylu życia

w kierunku prozdrowotnym i tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie pisemne w uzasadnionych przypadkach możliwość zdawania zaliczenia w formie ustnej.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)