Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-SN-EZDR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele. Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych; planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania i nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz zagrożeniach środowiskowych i kataklizmach, katastrofy i bioterrozm, skażenia radioaktywne

Treści. Czynniki determinujące prozdrowotne style życia. Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej. Podstawy metodyki edukacji zdrowotnej.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- holistycznej koncepcji zdrowia i czynników je warunkujących,

- koncepcji współczesnej edukacji zdrowotnej i jej celów w różnych okresach życia,

- edukacji zdrowotnej w rodzinie, przedszkolu i szkole,

- rozwijania umiejętności osobistych i społecznych,

- metodyki edukacji zdrowotnej – planowanie i ewaluacja, rola ucznia i nauczyciela, uczenie się przez doświadczanie,

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

− identyfikowania własnych potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej,

− podejmowania działań dla zmiany zachowań zdrowotnych w kierunku prozdrowotnym,

− rozpoznawania potrzeb dzieci w zakresie edukacji zdrowotnej,

− opracowywania scenariuszy zajęć, z wykorzystaniem cyklu uczenia się przez doświadczanie.

Treści. Tematy wykładów:

1. Edukacja zdrowotna – historia.

2. Koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej - komunikowanie się, badanie potrzeb.

3. Podstawy metodyki edukacji zdrowotnej.

4. Zasady planowania, realizacji i ewaluacji zajęć.

5. Holistyczna koncepcja zdrowia, koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji.

6. Metody aktywizujące, scenariusz zajęć. Edukacja zdrowotna w rodzinie,

przedszkolu i szkole.

7. Edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych (życiowych – life skills).

8. Prozdrowotne style życia, dbałość o zdrowie, poczucie samoskuteczności.

9. Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz zagrożeniach środowiskowych i kataklizmach, katastrofy i bioterrozm, skażenia radioaktywne

Literatura:

Literatura:

1. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna ,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Dutkiewicz K., Konieczny T. : Wychowanie fizyczne w edukacji klas młodszych. Warszawa 2011

3. Kierczak U. : Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik metodyczny. Kraków 2010

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. 2009, nr 4, poz. 17.

5.Woynarowska B.: Jak tworzyłam szkołę promującą zdrowie. Warszawa 1995 s.14 -19

6. Demel M.: Pedagogika zdrowia [W]: Turos L.: Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Wydaw. Akad. Żak, Warszawa 1999 s. 236 – 544

7. Brudnik E., Muszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie Przewodnik po metodach aktywizujących wyd. II . Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2003

8.Woynarowska B. (red.): Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Pedagogiczne, ZNP, Kielce, 2012

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy – student:

1. Omawia definicję, wymiary zdrowia, jego holistyczne ujęcie oraz czynniki je warunkujące,

2. Wie, na czym polega dbałość o zdrowie w różnych okresach życia.

3. Wyjaśnia co oznacza termin umiejętności osobiste i społeczne (życiowe) i jaki jest ich związek ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

4. Wymienia cele i zakres tematyczny edukacji zdrowotnej w przedszkolu i szkole

5. Omawia cykl uczenia się przez doświadczanie i jego wykorzystanie w przygotowaniu scenariuszy zajęć

6. Omawia zasady planowania, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej

II. W zakresie umiejętności – student:

1. Dokonuje oceny własnych zachowań zdrowotnych,

2. Prezentuje metody aktywizujące dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,

3. Opracowuje scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Wyraża gotowość do wprowadzania zmian w swoim stylu życia

w kierunku prozdrowotnym i tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.

2. Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich umiejętności osobistych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne na ocenę. Pytania z zestawu pytań, które student otrzymuje na drugich zajęciach.

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)