Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-SN-JP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o języku polskim w aspekcie fonologicznym, gramatycznym, leksykalnym, tekstologicznym oraz pragmatycznym (komunikacyjnym).

Pełny opis:

Główne zagadnienia tworzące treść kursu:

1. Rozwój umiejętności językowych dziecka w aspekcie artykulacyjnym/fonologicznym, leksykalnym, składniowym i komunikacyjnym

2. Język jako system, komunikacja językowa (pragmatyka językowa z elementami retoryki), stylistyka

3. Fonetyka z elementami fonologii

4. Fleksja i nauka o częściach mowy

5. Leksykologia z elementami semantyki, frazeologia, słowotwórstwo

6. Składnia

7. Tekstologia (lingwistyka tekstu)

8. Wiedza o języku w podręcznikach do kształcenia wczesnoszkolnego. Jak przygotować ucznia do II etapu kształcenia.

Literatura:

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S.,Tekstologia, Warszawa 2009.

Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E., Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Stylistyka, Kielce 2004.

Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E., Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Retoryka, Kielce 2004.

Mikołajczuk A., Puzynina J. (red.), Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, Warszawa 2004.

Podracki J., Składnia polska, Warszawa 1997.

Podracki J. (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa 2001.

Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, red. Bartmiński J., Lublin 1993.

Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Student

- zna podstawowe etapy rozwoju poszczególnych sprawności językowych dzieci do 10 r.ż.,

- zna podstawowe pojęcia i terminy z zakresu wiedzy o języku,

- potrafi połączyć poszczególne obszary wiedzy o języku w spójny system podporządkowany funkcjom komunikacyjnym,

- potrafi zaplanować pojedyncze zadania/ćwiczenia i zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o języku.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie co najmniej 80% punktów przewidzianych za test z wiedzy o języku.

Przygotowanie scenariusza zajęć dydaktycznych z zakresu wybranego obszaru wiedzy o języku, spełniającego następujące warunki:

- scenariusz obejmuje pojedyncze zajęcia z zakresu wiedzy o języku,

- w scenariuszu określona została grupa odbiorców (przedszkolaki lub uczniowie klas 1-3), a poziom trudności zajęć jest dostosowany do wieku odbiorców,

- scenariusz jest dostosowany do obowiązującej podstawy programowej,

- scenariusz jest przygotowany poprawnie pod względem merytorycznym i dydaktycznym,

- scenariusz obejmuje: jasno określone cele dla uczniów, opis metod i technik dydaktycznych oraz form pracy i niezbędnych materiałów (w tym materiału językowego), opis przewidzianych aktywności, opis metod ewaluacji osiągnięć uczniów,

- scenariusz jest oryginalną i ciekawą propozycją zajęć opartych na współczesnych tekstach dla dzieci.

Test z wiedzy o języku.

Scenariusz zajęć dydaktycznych z zakresu wybranego obszaru wiedzy o języku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)