University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Polish language for teachers

General data

Course ID: 2300-N-SN-JP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Polish language for teachers
Name in Polish: Język polski dla nauczycieli
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

supplementary

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o języku polskim w aspekcie fonologicznym, gramatycznym, leksykalnym, tekstologicznym oraz pragmatycznym (komunikacyjnym).

Full description: (in Polish)

Główne zagadnienia tworzące treść kursu:

1. Rozwój umiejętności językowych dziecka w aspekcie artykulacyjnym/fonologicznym, leksykalnym, składniowym i komunikacyjnym

2. Język jako system, komunikacja językowa (pragmatyka językowa z elementami retoryki), stylistyka

3. Fonetyka z elementami fonologii

4. Fleksja i nauka o częściach mowy

5. Leksykologia z elementami semantyki, frazeologia, słowotwórstwo

6. Składnia

7. Tekstologia (lingwistyka tekstu)

8. Wiedza o języku w podręcznikach do kształcenia wczesnoszkolnego. Jak przygotować ucznia do II etapu kształcenia.

Bibliography: (in Polish)

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S.,Tekstologia, Warszawa 2009.

Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E., Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Stylistyka, Kielce 2004.

Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E., Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Retoryka, Kielce 2004.

Mikołajczuk A., Puzynina J. (red.), Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, Warszawa 2004.

Podracki J., Składnia polska, Warszawa 1997.

Podracki J. (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa 2001.

Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, red. Bartmiński J., Lublin 1993.

Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

Learning outcomes: (in Polish)

Student

- zna podstawowe etapy rozwoju poszczególnych sprawności językowych dzieci do 10 r.ż.,

- zna podstawowe pojęcia i terminy z zakresu wiedzy o języku,

- potrafi połączyć poszczególne obszary wiedzy o języku w spójny system podporządkowany funkcjom komunikacyjnym,

- potrafi zaplanować pojedyncze zadania/ćwiczenia i zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o języku.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Uzyskanie co najmniej 80% punktów przewidzianych za test z wiedzy o języku.

Przygotowanie scenariusza zajęć dydaktycznych z zakresu wybranego obszaru wiedzy o języku, spełniającego następujące warunki:

- scenariusz obejmuje pojedyncze zajęcia z zakresu wiedzy o języku,

- w scenariuszu określona została grupa odbiorców (przedszkolaki lub uczniowie klas 1-3), a poziom trudności zajęć jest dostosowany do wieku odbiorców,

- scenariusz jest dostosowany do obowiązującej podstawy programowej,

- scenariusz jest przygotowany poprawnie pod względem merytorycznym i dydaktycznym,

- scenariusz obejmuje: jasno określone cele dla uczniów, opis metod i technik dydaktycznych oraz form pracy i niezbędnych materiałów (w tym materiału językowego), opis przewidzianych aktywności, opis metod ewaluacji osiągnięć uczniów,

- scenariusz jest oryginalną i ciekawą propozycją zajęć opartych na współczesnych tekstach dla dzieci.

Test z wiedzy o języku.

Scenariusz zajęć dydaktycznych z zakresu wybranego obszaru wiedzy o języku.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)