Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-SN-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Cele. Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego w przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu.

Treści. Rozpoznanie sytuacji zagrożenia i ocena podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożenia życia. Zasady ogólne i i procedury udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc nieprzytomnemu. Podstawowe czynności resuscytacyjne i reanimacyjne. - zasady reanimacji i resuscytacji dziecka i dorosłego. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku: krwotoków (zewnętrznych, wewnętrznych); innych wewnętrznych stanów zagrożenia życia; ran, w tym oparzeń i odmrożeń; wstrząsu; omdleń; zachłyśnięcia; utonięcia; powieszenia; rażenia piorunem; udaru cieplnego; ukąszenia; użądlenia; padaczki, złamań i innych urazów mnogich.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

• metod i technik udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia;

• organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku;

• współdziałania interdyscyplinarnego w przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i i bioterroryzmu.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

• kształtowania sposobu myślenia i postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia własnego i innych;

• tworzenia w miejscu nauczania/pracy środowiska fizycznego

bezpiecznego dla zdrowia i życia, z uwzględnieniem

zasad bhp i ergonomii.

Treści

1. Rozpoznanie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu człowieka. Ocena podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożenia życia (czynności układu oddechowego i krążenia). Praktyczne wykonanie pomiaru tętna, oddechu, ciśnienia.

2. Procedury udzielania pierwszej pomocy. Ogólne zasady przywracania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych do chwili przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i zasady jego funkcjonowania. Łańcuch przeżycia.

3. Podstawowe czynności resuscytacyjne i reanimacyjne – praktyczne poznanie algorytmów udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym.

4. Pierwsza pomoc nieprzytomnemu – pozycja boczna ustalona - zasady stosowania pozycji bocznej ustalonej tzw. bezpiecznej. Praktyczna nauka układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

5. Przywrócenie, podtrzymywanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych u dzieci (czynności układu oddechowego i krążenia), zasady reanimacji i resuscytacji dziecka(ocena podstawowych funkcji życiowych w stanie zagrożenia życia dziecka).Praktyczna nauka resuscytacji/reanimacji dziecka.

6. Przywrócenie, podtrzymywanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych u dorosłych(czynności układu oddechowego i krążenia). Resuscytacja/reanimacja dorosłego -podstawowe zasady przywracania i podtrzymywania funkcji życiowych u dorosłych. Praktyczna nauka czynności resuscytacyjnych u dorosłych.

7. Przywrócenie, podtrzymywanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych kobiety ciężarnej (czynności układu oddechowego i krążenia). Resuscytacja/reanimacja kobiety ciężarnej - zasady udzielania pierwszej pomocy kobiecie ciężarnej. Praktyczna nauka czynności resuscytacyjnych u ciężarnej.

8. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku różnych krwotoków i ran. Praktyczna nauka pierwszej pomocy w przypadku krwotoków i w przypadku różnych ran oraz oparzeń i odmrożeń.

9. Zabezpieczenie i stabilizacja różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych. Pierwsza pomoc przy stłuczeniach, skręceniach, zwichnięciach i złamaniach. Praktyczna nauka zaopatrywania złamań otwartych i zamkniętych na miejscu zdarzenia.

10. Bezpieczna ewakuacja poszkodowanych z pojazdów - praktyczna nauka – symulacja. Organizacja i przeprowadzenie bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

11. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego (sercowego, oddechowego, anafilaksji, metaboliczne) a możliwości udzielenia pierwszej pomocy. Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy w: omdleniach, zachłyśnięciu u dzieci i dorosłych, padaczce, rażeniu prądem, piorunem, hipo i hiperglikemii - symulacje.

12. Stany zagrożenia życia pochodzenia ginekologiczno/położniczego a możliwości udzielenia pierwszej pomocy. Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy w krwotoku z dróg rodnych, nagłym porodzie, gwałcie - symulacja.

13. Stany zagrożenia życia pochodzenia psychiatrycznego (samobójstwa o różnej etiologii) a możliwości udzielenia pierwszej pomocy – praktycznie - pierwsza pomoc w zatruciach (substancje chemiczne, leki, tlenek węgla)., utonięciu i powieszeniu - symulacja.

14. Udzielanie pomocy w miejscu katastrof i zdarzeń masowych – zasady segregacji medycznej i dekontaminacji poszkodowanych – praktyczne wykonanie – metoda planszowa.

15. Podejmowanie działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych: chorobie kesonowej, chorobie wysokościowej i wysokogórskiej oraz postępowanie ratunkowe w skażeniach biologicznych (zasady postępowania, dekontaminacja i eliminacja trucizn) oraz w skażeniach chemicznych, w tym chorobie popromiennej. Pierwsza pomoc w skażeniach biologicznych i chemicznych- symulacja.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zawadzki A. (red.): Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, Warszawa 2007

2. Panufnik K. i wsp.: Pierwsza pomoc. Wydawnictwo Forum, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca

1. Colquhoun M.,C, iwsp.(red.): tł. Jakubaszko J.: ABC resuscytacji. Wydawnictwo Medyczne - Górnicki, Wrocław 2004

2. Driscoll P i wsp. (red.): tł. Jakubaszko J.: ABC postępowania w urazach. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

3. Leach Richard M., Ward Jaremy P.,T., Sylvester James T.: Stany nagłe w zarysie. PZWL, Warszawa 2008

4. Briggs S. M., Brinsfield K.H.(red.): Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. PZWL, Warszawa 2008

5. Kokot F. (red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL, Warszawa 2008

6. Chomiczewski K. i wsp.: Bioterroryzm. PZWL, Warszawa 2008

7. Janiak M.K., Wójcik A.(red.): Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych. PZWL, Warszawa 2008

8. Kowalczyk M. i wsp. : Medycyna katastrof chemicznych. PZWL, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA

1. Zna zasady nowoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

2. Zna zasady postępowania ratującego życie w stanach nagłego zagrożenia życia: pochodzenia zewnętrznego, wewnętrznego, zagrożeniach środowiskowych i zdarzeniach masowych, katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie uruchomić „łańcucha przeżycia”

2. Umie przeprowadzić reanimację/resuscytację bezprzyrządową dziecka i człowieka dorosłego

3. Umie udzielić pierwszej pomocy nieprzytomnemu

4. Umie udzielić pierwszej pomocy w różnych stanach nagłych (np krwotokach, ranach, złamaniach, omdleniach, zachłyśnięciu, utonięciu, rażeniu piorunem, oparzeniach, przy udarze cieplnym, ukąszeniach itd.)

5. Potrafi zaplanować bezpieczną ewakuację poszkodowanego z miejsca

wypadku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie konieczność przestrzegania zasad i procedur przy udzielaniu pierwszej pomocy ludziom w stanach nagłego zagrożenia życia.

2. Pokonuje własne opory przed wykonywaniem czynności ratunkowych u ludzi potrzebujących pomocy w zagrożeniach życia i zdrowia.

3. Dba o systematyczne wzbogacanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

1. Zasady zaliczenia ćwiczeń – zaliczenie z oceną (średnia ocen

z praktycznych umiejętności). Nieobecność musi być usprawiedliwiona i zaliczona przez studenta w formie uzgodnionej z prowadzącym.

2. Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który:

− zaliczył nieobecności usprawiedliwione,

− otrzymał oceny pozytywne z przewidzianych programem

praktycznych zaliczeń umiejętności udzielania

bezprzyrządowej pierwszej pomocy,

- zdał test końcowy (efekty kształcenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: Adam Kasprzak, Damian Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)