Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-SN-PSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele

Przekazanie wiedzy o: przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych; zmianie rozwojowej; periodyzacji rozwoju; kryzysów rozwojowych; prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji

Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych.

Treści. Przedmiot psychologii rozwojowej. Metody badań. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Periodyzacja rozwoju. Koncepcja kryzysów rozwoju. Przebieg rozwoju intelektualnego. Rozwój mowy. Rozwój moralny. Rozwój społeczny. Rozwój myślenia. Rozwój emocji i samoregulacji.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

 przedmiotu psychologii rozwojowej, strategiach i metodach badawczych,

 pojęcia zmiany rozwojowej, periodyzacji rozwoju oraz kryzysów rozwojowych,

 prawidłowościach rozwoju w zakresie: rozwoju intelektualnego, rozwoju mowy, rozwoju moralnego, rozwoju społecznego, rozwoju emocji i samoregulacji.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

 rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dla poszczególnych obszarów rozwojowych,

 dostosowywania metod pracy pedagogicznej do możliwości rozwojowych podopiecznych,

 wspierania rozwoju własnego oraz podopiecznych.

Treści. Tematy zajęć:

1. Przedmiot psychologii rozwojowej. Strategie i metody badawcze. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Kryteria podziałów, modele ilościowe i jakościowe. Badania nad rozwojem: ujęcie poznawcze, teorie uczenia się, psychoanalityczne kierunki współczesne. Periodyzacja rozwoju: stadialność rozwoju, tempo i rytm rozwoju. Koncepcja kryzysów w rozwoju.

2. Koncepcja rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona.

3. Przebieg rozwoju intelektualnego: koncepcja rozwoju L. Wygotski i J. Piaget.

4. Przebieg rozwoju mowy: rozwój mowy w zależności od koncepcji, uwarunkowania rozwoju mowy: poznawcze, behawioralne oraz emocjonalne; komunikacja pisemna; stadia rozwoju mowy według L. Kaczmarka.

5. Przebieg rozwoju moralnego: koncepcja J. Piaget i L.Kohlberg.

6. Rozwój emocjonalny – początki rozwoju emocjonalnego, style przywiązania, rozwój emocjonalny jako kształtowanie inteligencji emocjonalnej; socjalizacja emocji; koncepcja samoregulacji, w tym samoregulacji emocji.

7. Rozwój kontaktów społecznych: relacje w rodzinie, pierwsze związki, zachowania prospołeczne oraz przyjaźnie, znaczenie grupy rówieśniczej.

8. Rozwój samoświadomości i tożsamości: rozwój struktury JA, powstawanie i rozwój podstawowych potrzeb, samoocena i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Literatura:

1. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

2. Erikson E.H. (2011). Dopełniony cykl życia. Wyd. Helion.

3. Hawras-Napierała B, Trempała J. (2015): Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Tom 3, Warszawa: PWN

4. Hawras-Napierała B, Trempała J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

5. Piaget J. (2012). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: PWN.

6. Przetacznik Gierowska M., Tyszkowa M. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1. Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN.

7. Schaffer D.R., Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Wyd. Harmonia.

8. Schaffer RH. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

9. Schaffer RH. (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

10. Trempała J. (red.). (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia.

1. Po zakończeniu wykładu student w zakresie wiedzy:

 rozpoznanie i definiuje podstawy teoretyczne z zakresu psychologii rozwojowej: zmiana rozwojowa, periodyzacja rozwoju, kryzysy rozwojowe,

 opisuje prawidłowości rozwoju z zakresu poszczególnych obszarów rozwojowych: intelektualnego, psychospołecznego, moralnego, społecznego, mowy, samoświadomości, emocjonalnego i w zakresie samoregulacji.

2. Po zakończeniu wykładu student w zakresie umiejętności:

 potrafi wyjaśnić na czym polegają zmiany rozwojowe i czego dotyczą,

 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju człowieka do analizowania i interpretowania różnych sytuacji pedagogicznych; planowania oddziaływań edukacyjnych podczas pracy wychowawczej.

 potrafi pracować z uczniami i indywidualizować pracę z nimi wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

3. Po zakończeniu wykładu student w zakresie kompetencji społecznych:

 ma świadomość, że pedagog powinien posiadać wiedzę z zakresu rozwoju człowieka,

 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych uwzględniających potrzebę dostosowania się do możliwości rozwojowych podopiecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z całej tematyki wykładu. Studenci odpowiadają na pięć pytań otwartych. Kryteria oceniania zaliczenia końcowego: a) zgodność odpowiedzi z treściami z wykładu; b) uporządkowanie wypowiedzi; c) poprawność w zakresie użycia terminologii w powiązaniu z treścią z wykładu; d) poprawność językowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)