Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD-Metody pracy z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PS-MPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Metody pracy z grupą
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Poznanie technik pracy w grupie w sytuacji podejmowania różnych zadań, w sytuacji grup zorganizowanych wokół jakiegoś celu lub zadania. Zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktu z grupami nieformalnymi dzieci i młodzieży, poznania ich celów i sposobu funkcjonowania, podjęcia prób zaproponowania i włączenia w krąg ich zainteresowań działań konstruktywnych i akceptowanych społecznie. Zajęcia prowadzone są przez praktyka, który ma doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą.

Pełny opis:

Poznanie technik pracy w grupie w sytuacji podejmowania różnych zadań, w sytuacji grup zorganizowanych wokół jakiegoś celu lub zadania. Zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktu z grupami nieformalnymi dzieci i młodzieży, poznania ich celów i sposobu funkcjonowania, podjęcia prób zaproponowania i włączenia w krąg ich zainteresowań działań konstruktywnych i akceptowanych społecznie. Zajęcia prowadzone są przez praktyka, który ma doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (do egzaminu z modułu dydaktycznego)

1. Jerzy Szmagalski, Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1998.

2. Bob Blagi, Pracując razem. Podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej pracy. 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada elementarną wiedzę na temat procesu grupowego (faz rozwoju grupy, ról grupowych, kryzysy w grupie, przywództwa itp).

Umiejętności:

1. Student opanowuje umiejętność analizy potrzeb środowiska.

2. Student posiada umiejętność tworzenia grupy:

a/ tworzenia zasad grupowych (kontrakt)

b/ integracji grupy

c/ zebrania oczekiwań uczestników co do udziału w grupie, ich ukonkretnienia i urealnienia

d/ zrealizowania zaproponowanego programu

e/ podsumowania pracy grupy ( uzyskanie informacji zwrotnej w formie dostosowanej do poziomu grupy)

3. Student potrafi stworzyć program oferty zajęć grupowych, ulotkę z informacją o zajęciach oraz potrafi przeprowadzić nabór do grupy młodzieżowej.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi komunikować się, współpracować w zespole oraz podejmować w nim różne role.

2. Student potrafi przeanalizować własne doświadczenia związane z uczestnictwem w procesie grupowym i krytycznie się do nich odnieść.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w całym cyklu zajęć. Aktywność na zajęciach. Wykonanie zadania końcowego – ćwiczenie omówionych elementów prowadzenia grup.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)