University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MM-Didactic Module

General data

Course ID: 2300-NZ2-MM/PW
Erasmus code / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Teacher training with subject specialization The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: MM-Didactic Module
Name in Polish: MM-Moduł metodyczny
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Studenci w tym module doskonalą kompetencje pedagogiczne z szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych i wychowawczych.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Studenci w tym module doskonalą kompetencje pedagogiczne z szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych i wychowawczych.

Full description: (in Polish)

Egzamin modułowy odbywa się po II semestrze I roku studiów drugiego stopnia i składa się z dwóch etapów:

etap1: studenci przygotowują w 4-6 osobowych grupach pracę w formie pisemnej: Projekt nowoczesnej szkoły lub przedszkola w zmianie

etap2: po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego projektu, studenci przystępują do publicznej jego prezentacji i odpowiadają na pytania komisji oceniającej projekt.

PROJEKT POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1. Architektura szkoły/przedszkola - zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku, ukryty program za architekturą

- ogólny plan rozkładu pomieszczeń: w szkole ( klasy początkowe i zerówka) lub w przedszkolu, zaznaczenie terytorium dzieci i nauczycieli, strefy z różnorodnym przeznaczeniem

- rysunek i opis zagospodarowania przestrzeni w wybranych salach przedszkolnych lub klasach szkolnych ( np. sala dla 6 –latków, sale uczniów z klas I-III, inne pomieszczenia istotne w edukacji najmłodszych uczniów ); opis pomysłów na aranżację sal można wzbogacić zdjęciami

- rysunek i opis wyglądu pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetu dyrektora,( czy te pomieszczenia będą dostępne dla dzieci?, czym będzie się różnił wygląd pokoju nauczycielskiego od pomieszczeń administracyjnych?

- dorośli i dzieci w architekturze budynku: sposób korzystania z pomieszczeń i sprzętów, a także możliwości poruszania się po budynku dzieci, nauczycieli i rodziców.

2. Szkoła instytucją realizującą określone zadania edukacyjne i społeczne

Koncepcja pedagogiczna szkoły lub przedszkola:

- zadania szkoły czy przedszkola oraz sposób ich realizacji

- koncepcja pracy we wczesnej edukacji, podstawowe założenia oraz sposób integracji społeczności szkolnej wokół tej problematyki

- koncepcja przekraczania progów: przedszkole –szkoła oraz klasy I-III i IV-VIII

- rola i zadania nauczycieli klas I-III oraz rodziców w koncepcji edukacyjnej placówki

- przygotowanie jednego dokumentu – do wyboru: (Statut Szkoły, Program współpracy z rodzicami)

3. Relacje między szkołą lub przedszkolem a najbliższym środowiskiem społecznym

- współpraca szkoły/przedszkola z innymi instytucjami

- szkoła/przedszkole miejsce integracji i wspierania społeczności lokalnej

4. Kierowanie grupą dzieci

-opracowanie zasad zarządzania klasą

- przygotowanie projektu Program Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły/Przedszkola

- sposoby motywowania dzieci do uczenia się - opis przykładowych typów działań nauczyciela,

- zasady dla początkującego nauczyciela, regulujące sposób porozumiewanie się z dziećmi.

5. Strategie wspierania rozwoju dzieci i nauczyciela

- wykorzystanie tutoringu w relacji z uczniami oraz tutoringu koleżeńskiego w zespole nauczycieli

- formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wewnątrz przedszkola, szkoły

- tworzenie sieci współpracy wewnątrz instytucji edukacyjnej i miedzy instytucjami i innymi placówkami.

Bibliography: (in Polish)

Zestaw lektur został podany w opisach każdego z przedmiotów tworzących moduł. Przed przystapieniem do opracowania projektu: Szkoła lub przedszkole w zmianie, zalecane jest także zapoznanie się z następującami publikacjami:

1. M. Fullan, Wybór złych sterowników w całościowej reformie edukacji.

2. E. Maksymowska, O czym warto pamiętać wprowadzając znaczącą zmianę w zarządzanej placówce.

3. M. Rasfeld, S. Breindenbach, Budząca się szkoła

4. D. Tuohy, Dusza szkoły. O tym co sprzyja zmianie i rozwojowi

5. H. Dumont i inni (red), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza - student/ka:

 posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedszkola i szkoły w zakresie wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych,

 posiada wiedzę na temat wpływu zróżnicowania kulturowego, etnicznego, socjoekonomicznego dzieci na ich rozwój i edukację,

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń dzieciństwa tkwiących w środowisku instytucjonalnym, domowym, lokalnym i zna ich potencjalne konsekwencje (bieda, dysfunkcjonalność, przemoc, bezrobocie, brak służb wspomagania rozwoju rodziny, konsumizm),

 posiada wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych w zakresie wspierania dzieci i rodzin, w tym przeżywających jakieś trudności,

 zna metody organizowania współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci odnoszące się do charakterystycznych cech danego środowiska lokalnego,

 zna programy i metody, pozwalające projektować i realizować własne projekty o charakterze adaptacyjnym, międzykulturowym, wychowawczym,

 zna podstawy prawne oraz założenia polskiej polityki oświatowej wobec mniejszości narodowych oraz grup imigrantów i reemigrantów,

 posiada wiedzę na temat specyfiki kształcenia zintegrowanego i wyróżnia różnorodne płaszczyzny aktywności uczniów w kształceniu zintegrowanym

Umiejętności- student/ka:

 ocenia programy edukacyjne według poznanych kryteriów psychologicznych, pedagogicznych i medialnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

 projektuje i organizuje sytuacje edukacyjne, które umożliwiają dzieciom zdobywanie różnorodnych doświadczeń poznawczych i emocjonalno-społecznych w przedszkolu i w szkole,

 ocenia i monitoruje postępy w rozwoju i edukacji dziecka na podstawie różnych źródeł wiedzy (np. obcojęzycznych, ICT, specjalistycznej, psychologicznej, action research),

 potrafi udzielać skutecznej informacji zwrotnej, pomagać dzieciom w refleksji nad własnym uczeniem się i rozwijaniem samodzielności poznawczej,

 potrafi kierować grupą , rozwiązywać konflikty i różnego typu problemy wychowawcze,

 dokonuje systematycznej autorefleksji nad stosowanymi metodami wychowania, i strategiami nauczania i uczenia się dzieci,

 projektuje i organizuje sytuacje edukacyjne rozwijające kompetencje obywatelskie i kulturę demokratyczną,

 rozwija kompetencje medialne swoich wychowanków,

 wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne w popularyzacji nauki i w codziennej praktyce edukacyjnej,

 samodzielnie konstruuje programy edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Kompetencje społeczne- student/ka

 jest gotowy/a do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

 w procesie komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi uwzględnia ich zróżnicowanie społeczno-kulturowe, etniczne i socjoekonomiczne,

 prezentuje postawę zrozumienia i otwartości oraz potrafi zapobiegać przejawom nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii,

 zachęca do krytycznego, selektywnego i racjonalnego korzystania z oferty medialnej, upowszechnia informacje na temat zagrożeń związanych z niekontrolowanym korzystaniem z mediów przez najmłodszych użytkowników

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem przystapienia do egzaminu modułowego jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, wchodzących w skład modułu.

Ocena z egzaminu jest średnią ważoną oceny, uzyskanej z projektu opracowanego pisemnie i jego obrony (70% oceny z pracy pisemnej i 30% oceny z prezentacji)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)