Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MNP-Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MNP-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MNP-Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie i przybliżenie studentom zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną.

Pełny opis:

Analiza kondycji współczesnej pedagogiki jest przedstawiona w perspektywie napięć i sprzeczności nurtujących dzisiejszą refleksję (etyczną, społeczną, polityczną) i w znacznej mierze wyznaczających i warunkujących "niewspółmierność perspektyw" współczesnych koncepcji pedagogicznych.

Uświadomienie studentom problematyczności i "nieoczywistości" podstawowych założeń koncepcji etycznych i pedagogicznych pozwoli uczestnikom zajęć: po pierwsze, na krytyczną analizę własnych, często jedynie intuicyjnych i bezrefleksyjnie formułowanych przekonań. Po wtóre, umożliwi próbę samodzielnego naszkicowania podstaw niesprzecznego wewnętrznie rozumienia celu i sensu wychowania.

W trakcie zajęć będą analizowane cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania: powstania i ewolucji tożsamości pedagogiki; zmiany relacji między teorią a praktyką edukacyjną; wielości współczesnych pedagogii i zróżnicowania ich recepcji.

Jako kontekst powyższych tematów pojawia się analiza pedagogicznych implikacji, fundamentalnych dla refleksji edukacyjnej zagadnień etycznych.

Literatura:

1. Platon, Państwo

2. Arystoteles, Polityka oraz Etyka nikomachejska

3. N. Machiavelli, Książę oraz Rozważania...

4. T. Hobbes, Lewiatan

5. J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa

6. J.S. Mill, Utylitaryzm

7. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

8. R. Descartes, Rozprawa o metodzie

9. F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie

10. S. Hessen, Podstawy pedagogiki oraz O sprzecznościach i jedności wychowania

11. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda

12. D. Benner, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie

13. H. v. Schoenebeck, Antypedagogika w dialogu

14. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii

Efekty uczenia się:

Student postrzega problematykę edukacyjną przez pryzmat funkcjonowania różnych systemów etycznych i politycznych. Potrafi dostrzec wieloaspektowe uwarunkowania współczesnej edukacji i złożoność jej zaplecza teoretycznego. Umie podjąć krytyczną analizę własnych poglądów dotyczących problematyki pedagogicznej umożliwiającą zajęcie refleksyjnej postawy wobec złożoności praktyki i teorii pedagogicznej.

Potrafi formułować problemy i podejmować wysiłek ich rozwiązania zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Student dostrzega ważność wchodzenia w merytorycznie znaczące relacje komunikacyjne z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacji.

Widzi wartość otwarcia się na inne stanowiska teoretyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się w sali.

Studenci pisemnie odpowiadają na trzy pytania bezpośrednio odnoszące się do treści prezentowanych podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)