Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PWT-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej pozwalającej interpretować jej funkcje, uwarunkowania, specyficzne aspekty dla skutecznego i refleksyjnego postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychoneurologicznym, psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami terapii pedagogicznej i stworzenie okazji do prowadzenia na tej p-odstawie samodzielnej refleksji nad istotą zadaniami, funkcjami i zasadami terapii pedagogicznej. Treści przemiotu pozwalają studentom wyjasniać potrzebę podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci uwzględniających zróżnicowane konteksty ich rozwoju, edukacji i funkcjonowania społecznego.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z psychoneurologicznym, psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami terapii pedagogicznej i stworzenie okazji do prowadzenia na tej p-odstawie samodzielnej refleksji nad istotą zadaniami, funkcjami i zasadami terapii pedagogicznej. Treści przemiotu pozwalają studentom wyjasniać potrzebę podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci uwzględniających zróżnicowane konteksty ich rozwoju, edukacji i funkcjonowania społecznego. Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom informacji pozwalajacych interpretować cele i specyfikę terapii pedagogicznej w powiązaniu ze szczególna rolą w niej nauczyciela. treści programowe nawiązują m. in. do znanych koncepcji pedagogicznych, pobudzają refleksję nad strategiami poczynań terapeutycznych i ich funkcji. Przedmiot wyjaśnia miejsce terapii pedagogicznej w ksztalceniu zintegrowanym, określa kompetencje terapeutyczne nauczycieli, udział środowiska społecznego dziecka w realizacji zadań terapeutycznych oraz dostracza wiedzy zzakresu planowania organizacji terapiiw wymiarze indywidualnym oraz społecznym

Literatura:

M. Bogdanowicz - Integracja percepcyjno - motoryczna

G. King - Umiejętności terapeutyczne nauczyciela

M. Kutscher - Dzieci z zaburzeniami łączonymi

B. Skałbania - Terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych w teorii i praktyce

B. Kaja - Zarys terapii dziecka

R. Derning, B. Lutje - Klose - Pedagogika trudności w uczeniu się

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- posiada wiedzę nt. celów, zadań, rodzajów, aspektów etapów oraz zasad terapii pedagogicznej

- wyjaśnia terqapię pedagogiczną w płaszczyźnie pedagogicznej, psychologicznej, socjolologicznej i psychoneurologicznej

- interpretuje działania terapeutyczne z perspektywy znanych mu dyskursów pedagogicznych

- identyfikuje i klasyfikuje metody terapeutyczne i zna ich założenia

- zna założenia organizacyjne terapii pedagogicznej

- dostrzega zasadność i możliwość wprowadzania działań terpeutycznych w przebieg kształcenia zintegrowanego

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi dobierać rozwiązania terapeutyczne adekwatnie do zidentyfikowanych problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci

- potrafi opracować indywidualny profil programu wspierania terapeutycznego dziecka z uwzględnieniem specyfiki jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

- potrafi włączać środowiska społeczne dziecko w poszerzenie wpływu terapeutycznego

- świadomie dobiera strategie terapeutyczne i włącza je w przebieg codziennych wpływów edukacyjnych

KOMPETENCJE

Student:

- jest świadomy roli nauczyciela w procesie terapii pedagogicznej

- świadomie przestrzega zasad terapii pedagogicznej

-jest etyczny, empatyczny i refleksyjny w relacjach z dzieckiem szczególnie w płaszczyźnie szczególnie w płaszczyznach wpływów terapeutycznych

- jest świadomy potrzeby ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu terpii pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu obejmuje :

- obowiązkowy i aktywny udział w zajęciach

- wykonanie pracy pisemnej na określony temat na zakończenie zajęć

- egzamin z treści przedmiotowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)