Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PWT-TU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wymaga podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz metodyk pozwalających na swobodne jej wykorzystywanie dla projektowania oddziaływań terapeutycznych. Założeniem przedmiotu jest integrowanie przez studenta posiadanej wiedzy i umiejętności dla organizowania dla uczniów zajęć o charakterze terapeutycznym.

Skrócony opis:

Przedmiot stwarza okazję do poznania praktycznych rozwiązań problemów pojawiających się w przebiegu terapii pedagogicznej. Studenci mogą poprzez własną aktywność i realizację projektów doświadczać na zajęciach sytuacji, które zdarzają się w codziennej praktyce pedagogicznej i w specjalistycznych oddziaływaniach terapeutycznych. Przedmiot łączy teorię z praktyką terapeutyczną, doskonali także kompetencje terapeutyczne nauczyciela.

Pełny opis:

Przedmiot służy wiązaniu wiedzy studentów z zakresu terapii pedagogicznej, psychologii, pedagogiki oraz metodyki z praktycznym jej w realizacji zadań terapeutycznych. Studenci mogą poprzez własną aktywność i realizację projektów doświadczać na zajęciach sytuacji, które zdarzają się w codziennej praktyce pedagogicznej i w specjalistycznych oddziaływaniach terapeutycznych. Zajęcia pozwalają doskonalić kompetencje terapeutyczne, stwarzają okazję do wymiany doświadczeń, opinii i refleksji dotyczących terapii pedagogicznej. Przedmiot pogłębia świadomość terapeutyczną nauczyciela i trenuje jego umiejętności pedagogiczne.

Literatura:

E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się.

E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce.

A.Paszkiewicz, M. Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie.

B. Skałbania, T. Lewandowska - Kidoń, Terapia pedagogiczna w zarysie.

G. King, Umiejętności terapeutyczne nauczycieli.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- wiąże wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej, psychologii, pedagogiki i diagnozy psycho - pedagogicznej z umiejętnościami planowania, organizowania i realizowania zajęć terapeutycznych dla uczniów

- jest świadomy konieczności wiązania rozmaitych rodzajów oddziaływań terapeutycznych dla osiągnięcia wyznaczonych celów

terapii

- posiada orientację w zakresie kompetencji terapeutycznych nauczyciela i rozumie potrzebę ich doskonalenia

- student prowadzi refleksję nad potrzebami terapeutycznymi uczniów

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi wykorzystywać metody, techniki i strategie terapeutyczne dla organizowania działań terapeutycznych

- potrafi wykorzystywać posiadane kompetencje terapeutyczne w pracy z dziećmi

- potrafi tworzyć sytuacje terapeutyczne sprzyjające rozwojowi i edukacji uczniów z trudnościami edukacyjnymi

- potrafi przygotowywać projekty postępowania terapeutycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- jest zmotywowany i otwarty na poszerzanie i pogłębianie własnych kompetencji terapeutycznych dla doskonalenia oddziaływań terapeutycznych wobec uczniów

- poszukuje najlepszych rozwiązań pedagogicznych i terapeutycznych dla skutecznego rozwiązywania problemów uczniów w praktyce pedagogicznej

- jest świadomy potrzeby współpracy z różnymi środowiskami dziecka umożliwiającymi lepsze rozpoznanie potrzeb ucznia i efektywne działania terapeutyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wyznaczane przygotowywanymi przez studentów projektami zajęć terapeutycznych. Ocenie podlega jakość projektów w ustalonej skali zależnej od tematyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)