Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-WNJ-ZN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 2
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym założeniem przedmiotu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. Celem zajęć jest doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, tj. sprawności produktywnych i receptywnych, a także wzbogacanie leksyki oraz rozwijanie zastosowania różnorodnych struktur gramatycznych.

Pełny opis:

Praca nad umiejętnościami i kompetencjami językowymi na poziomie zaawansowanym (C1).

Rozwijanie kompetencji do poprawnego i zróżnicowanego użycia języka.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

• posiada aktywny zasób słownictwa w języku angielskim z zakresu kręgów tematycznych objętych modułem, na poziomie C1/C1+

• posiada szczegółową wiedzę z praktycznej gramatyki języka angielskiego i potrafi ją poprawnie, pisemnie i ustnie, stosować, na poziomie C1/C1+

• potrafi wypowiadać się w języku angielskim, wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić, posiada kompetencję komunikacyjną odpowiadającą poziomowi C1/C1+

• czyta i rozumie oraz rozumie ze słuchu oryginalne teksty fabularne, publicystyczne i popularno-naukowe w języku angielskim na poziomie C1/C1+

• potrafi redagować samodzielne teksty pisemne na zadane tematy w języku angielskim na poziomie C1/C1+

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia i oceny zajęć są:

1) Obecność, czyli regularne uczęszczanie na zajęcia.

2) Odrabianie prac domowych (ćwiczenia)

3) Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

4) Napisanie trzech prac pisemnych w semestrze.

Praktyki zawodowe:

---

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)