Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS2-Edukacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS2-PW-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Edukacja medialna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele i zadania edukacji medialnej.

Konteksty teoretyczne dekodowania znaczeń różnych przekazów medialnych przez małe dziecko. Specyficzny język mediów, manipulacje medialne, konwencje, symbole a kształtowanie się wyobrażeń dziecka o rzeczywistości, nadawanie znaczeń przetwarzanym informacjom, rozumienie świata realnego i fikcyjnego. Efektywność programów medialnych w procesie konstruowania wiedzy. Zasady tworzenia podstawowych form medialnych, których odbiorcą będzie małe dziecko. Ocena programów i zajęć z zakresu edukacji medialnej małego dziecka, projektowanie własnych sytuacji edukacyjnych.

Pełny opis:

Media - szanse i zagrożenia dla rozwoju małego dziecka.

Konteksty teoretyczne dekodowania znaczeń różnych przekazów medialnych przez małe dziecko.

Cele i zadania edukacji medialnej.

Efektywność programów multimedialnych-wyniki badań naukowych. Czynniki warunkujące efektywność edukacyjnych programów medialnych.

Cechy percepcji i recepcji małych dzieci a specyficzny język mediów.

Ocena różnych form medialnych w procesie popularyzacji nauki- rzetelność prezentacji i zgodność z teorią naukową

Zjawisko homogenizacji treści przekazu, szumu informacyjnego, różne manipulacje medialne a proces konstruowania wiedzy przez dziecko. Przekaz podprogowy.

Media a dziecięcy obraz świata – teorie wyjaśniające kształtowanie się umiejętności odróżniania fikcji o rzeczywistości

Słowo drukowane a komunikaty audiowizualne- analiza porównawcza różnych źródeł wiedzy, informacji i emocji. Książki i czasopisma popularno-naukowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako media – język, funkcje i formy komunikowania.

Nowoczesne technologie w edukacji- tablice interaktywne, e-booki, e-podręczniki, e-dzienniki, platformy edukacyjne.

Podstawy projektowania i przygotowywania różnych form komunikatów medialnych. Przygotowanie własnej prezentacji w programie Power Point. jako źródła wiedzy dla małego dziecka.

Konstruowanie scenariuszy zajęć oraz projektów edukacyjnych z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

Literatura:

Hopfinger M. ( red):Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

Izdebska J, Media elektroniczne-kreujące obraz rodziny i dziecka Wyd.Trans Humana 2008

Klus- Stańska D (red) –Światy dziecięcych znaczeń Wyd.”Żak” 2004

Kołodziejczyk A, Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest „na niby” w telewizji Wyd. UJ 2003

KołodziejczykA, Kubicka D, Psychologia wpływu mediów wybrane teorie. Metody badania. Wyd. Impuls 2007

Lemish D, Dzieci i telewizja. Perpektywa globalna Wyd.WUJ 2008

Łaciak B(red), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej Wyd.ISP 2003

Reeves B, Nass C, Media i ludzie, PIW, Warszawa, 2000

Sieńczewska M, Czy dziecko może być odkrywcą wiedzy w świecie mediów? w: red. M.Karwowska-Struczyk, E.Słodownik-Rycaj Pedagogika małego dziecka. Wybrane zagadnienia.IBE2007

Strykowski W, Scenariusze z edukacji czytelniczej i medialnej Wyd.Naukowe UAM 2002

Tanaś M, Pedagogika@środki informatyczne i media IMPULS 2004

Efekty uczenia się:

-student wyjaśnia w kontekście poznanych teorii proces nadawania znaczeń przez dzieci różnym komunikatom medialnym,

-wymienia kryteria, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie programu medialnego, którego odbiorcą jest małe dziecka,

- ocenia programy medialne według poznanych kryteriów pedagogicznych, psychologicznych i medialnych,

-projektuje zajęcia z edukacji medialnej

-korzysta z różnych źródeł informacji naukowej i zasobów edukacyjnych

-przygotowuje interaktywną prezentację multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

-obecność i aktywność na zajęciach,

-ocena programu medialnego według poznanych kryteriów pedagogicznych, psychologicznych i medialnych

-zaprojektowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem mediów w procesie konstruowania wiedzy dzieci,

-przygotowanie interaktywnej prezentacji w programie Power Point. jako źródła wiedzy dla małego dziecka.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)