University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS2-Media Education

General data

Course ID: 2300-NZ2-MS2-PW-EM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS2-Media Education
Name in Polish: MS2-Edukacja medialna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The role of the media in developing knowledge about the world in early childhood. Specific mechanisms, conventions, symbols and language of the media and the perceptive and receptive capabilities of a small child. The quality of media broadcasts and shaping the child’s idea of reality, attributing meaning to the information being processed, understanding the real and the fictional world.

Objectives and content of media education in integrated education curricula. Different ways of work incorporating the media as preparation for a critical, selective and rational way of using what the media have on offer.

Full description: (in Polish)

Media - szanse i zagrożenia dla rozwoju małego dziecka.

Konteksty teoretyczne dekodowania znaczeń różnych przekazów medialnych przez małe dziecko.

Cele i zadania edukacji medialnej.

Efektywność programów multimedialnych-wyniki badań naukowych. Czynniki warunkujące efektywność edukacyjnych programów medialnych.

Cechy percepcji i recepcji małych dzieci a specyficzny język mediów.

Ocena różnych form medialnych w procesie popularyzacji nauki- rzetelność prezentacji i zgodność z teorią naukową

Zjawisko homogenizacji treści przekazu, szumu informacyjnego, różne manipulacje medialne a proces konstruowania wiedzy przez dziecko. Przekaz podprogowy.

Media a dziecięcy obraz świata – teorie wyjaśniające kształtowanie się umiejętności odróżniania fikcji o rzeczywistości

Słowo drukowane a komunikaty audiowizualne- analiza porównawcza różnych źródeł wiedzy, informacji i emocji. Książki i czasopisma popularno-naukowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako media – język, funkcje i formy komunikowania.

Nowoczesne technologie w edukacji- tablice interaktywne, e-booki, e-podręczniki, e-dzienniki, platformy edukacyjne.

Podstawy projektowania i przygotowywania różnych form komunikatów medialnych. Przygotowanie własnej prezentacji w programie Power Point. jako źródła wiedzy dla małego dziecka.

Konstruowanie scenariuszy zajęć oraz projektów edukacyjnych z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

Bibliography: (in Polish)

Hopfinger M. ( red):Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

Izdebska J, Media elektroniczne-kreujące obraz rodziny i dziecka Wyd.Trans Humana 2008

Klus- Stańska D (red) –Światy dziecięcych znaczeń Wyd.”Żak” 2004

Kołodziejczyk A, Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest „na niby” w telewizji Wyd. UJ 2003

KołodziejczykA, Kubicka D, Psychologia wpływu mediów wybrane teorie. Metody badania. Wyd. Impuls 2007

Lemish D, Dzieci i telewizja. Perpektywa globalna Wyd.WUJ 2008

Łaciak B(red), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej Wyd.ISP 2003

Reeves B, Nass C, Media i ludzie, PIW, Warszawa, 2000

Sieńczewska M, Czy dziecko może być odkrywcą wiedzy w świecie mediów? w: red. M.Karwowska-Struczyk, E.Słodownik-Rycaj Pedagogika małego dziecka. Wybrane zagadnienia.IBE2007

Strykowski W, Scenariusze z edukacji czytelniczej i medialnej Wyd.Naukowe UAM 2002

Tanaś M, Pedagogika@środki informatyczne i media IMPULS 2004

Learning outcomes: (in Polish)

-student wyjaśnia w kontekście poznanych teorii proces nadawania znaczeń przez dzieci różnym komunikatom medialnym,

-wymienia kryteria, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie programu medialnego, którego odbiorcą jest małe dziecka,

- ocenia programy medialne według poznanych kryteriów pedagogicznych, psychologicznych i medialnych,

-projektuje zajęcia z edukacji medialnej

-korzysta z różnych źródeł informacji naukowej i zasobów edukacyjnych

-przygotowuje interaktywną prezentację multimedialna

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

-obecność i aktywność na zajęciach,

-ocena programu medialnego według poznanych kryteriów pedagogicznych, psychologicznych i medialnych

-zaprojektowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem mediów w procesie konstruowania wiedzy dzieci,

-przygotowanie interaktywnej prezentacji w programie Power Point. jako źródła wiedzy dla małego dziecka.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)