Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Writing - elective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SD-ANG-AW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic Writing - elective
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Przygotowanie do efektywnego pisania tekstów naukowych w j. angielskim przez omówienie i zastosowanie zasad i technik pisarstwa naukowego (przygotowywania do pisania artykułów, referatów, notki badawcze, recenzje i raporty). Gł. celem kursu jest zrozumienie na czym polega styl pisarstwa naukowego (styl który jest m.in. zrozumiały, interesujący, metodologicznie rygorystyczny i dokładny). Dodatk. celem kursu jest rozwinięcie umiejętności w zakresie: (a) stosowania stylu pisarstwa naukowego w krótkich zadaniach pisarskich, takich jak ustrukturyzowane streszczenia i recenzje; (b) krytycznego czytania tekstów naukowych i formułowania inform. zwrotnej autorom tekstów oraz (c) syntezy i oceny komunikatywności informacji pochodzącej z badań naukowych. Kurs wymaga pełnego zaangażowaniu słuchaczy w proces dydaktyczny. Zad. i ćwicz. wykonywane przez studentów będą obejmować takie elementy pisarstwa naukowego, jak ustrukturyzowane abstrakty, recenzje, wprowadzenia oraz podsumowania i wnioski.

Pełny opis:

Sesja 1. Wprowadzenie

1.1. Wprowadzenie do przedmiotu; wymagania i warunki zaliczenia; oczekiwania studentów wobec przedmiotu.

1.2. Wprowadzenie do pisarstwa naukowego

• Co to jest pisarstwo naukowe

• Rodzaje tekstów naukowych

• Cechy i ogólne zasady pisarstwa naukowego

• Publikowanie

Ćwiczenie: Studenci otrzymują krótki tekst naukowy i maja za zadanie go przeczytać i streścić (używając 200-250 słów) po angielsku

Sesja 2. Pisanie streszczeń ( w tym streszczeń ustrukturyzowanych) tekstów naukowych

2.1. Rola i struktura streszczenia klasycznego i ustrukturyzowanego

2.2. Zasady pisanie streszczeń

Warsztat: Przygotowanie przez studentów streszczenia ustrukturyzowanego dla artykułu dostarczonego przez prowadzącego zajęcia. Studenci pracują najpierw indywidualnie, a potem łączą się w grupy dwuosobowe, wymieniając się abstraktami i krytycznie je oceniając.

Sesja 3: Pisanie wprowadzenia i wniosków

3.1. Rola wstępu w tekstach naukowych

3.2. Zasady i wskazówki pisania wstępu

3.3. Rola zakończenia w tekstach naukowych

3.4. Zasady i wskazówki pisania zakończenia

Warsztat: Krytyczna ocena oraz poprawa wstępu i zakończenia. Studenci czytają indywidualnie zadane teksty (wstęp i zakończenie), a następnie, pracując w parach, krytycznie oceniają teksty i dokonują poprawek.

Sesja 4: Przegląd literatury

4.1. Znaczenie i cel przeglądu literatury

4.2. Sposoby przedstawiania przeglądu literatury

4.3. Zasady uwzględniania dorobku innych w pisarstwie naukowym: przytaczanie, cytowanie, robienie odsyłaczy, parafrazowanie, streszczanie

Ćwiczenie: studenci otrzymują od prowadzącego zajęcia fragment tekstu naukowego, który muszą streścić zgodnie z zasadami omówionymi na zajęciach.

Sesja 5: Recenzowanie tekstów naukowych

4.1. Istota i cel recenzji tekstów naukowych

4.2. Proces recenzowania

4.3. Zasady i techniki właściwego recenzowania

Warsztat: Studenci otrzymują recenzję artykuły przesłanego im wcześniej. Pracując w parach dokonują krytycznej analizy recenzji i proponują jej ulepszenie.

Literatura:

Literatura wymagana:

• Bowker, N. (ed.), Academic Writing: A Guide to Tertiary Level Writing. Massey University, 2007, pp. 1-30.

• EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to Be Published in English. European Association of Science Editors, 2016

• Emerald, Writing a Structured Abstract: Guidance and Examples, n.d.

• Jones, L., Reviewer guidelines and best practice . Taylor & Francis, August 6, 2014.

• Rowland, D.R., Reviewing the Literature: A Short Guide for Research Students. The University of Queensland, n.d.

• Soule, D., Whitley, L. and McIntosh, S., Writing for Scholarly Journals. eSharp, 2007, Chapter 3 (by John Corbett).

Literatura zalecana:

• Academic Writing, University of Technology Sydney, February 2013.

• A Guide to the APA 6th ed. Referencing Style. UCOL, January 2015.

• Belt, P., Mottonen, M. and Harkonen, J., Practical Tips for Doctoral Students. University of Oulu, 2010.

• Lynch, T. and Anderson, K., Grammar for Academic Writing. University of Edinburgh, 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student potrafi:

1. Zdefiniować pisarstwo naukowe

2. Wymienić i krótko scharakteryzować różne formy pisarstwa naukowego

3. Określić cel, cechy i styl pisarstwa naukowego

4. Streścić krótki tekst naukowy

5. Określić rolę abstraktu pracy naukowej

6. Przytoczyć podstawowe elementy abstraktu

7. Właściwie zredagować tradycyjny abstrakt

8. Określić różnicę między abstraktem tradycyjnym i ustrukturyzowanym

9. Wyjaśnić powód coraz częstszego stosowania abstraktów ustrukturyzowanych

10. Wymienić elementy abstraktu ustrukturyzowanego

11. Zredagować abstrakt ustrukturyzowany

12. Wyjaśnić rolę wstępu do pracy naukowej

13. Omówić zasady pisania wstępu i określić jego części składowe

14. Zredagować wstęp do artykułu naukowego

15. Wyjaśnić rolę zakończenia

16. Omówić zasady pisania zakończenia i wymienić jego części składowe

17. Krytycznie ocenić wstęp i zakończenie i je poprawić

18. Zrozumieć rolę przeglądu literatury w pracy naukowej

19. Zastosować podstawowe techniki stosowane przy opisie przeglądu literatury – przytaczanie, odwoływanie się, podsumowywanie, cytowanie i parafrazowanie

20. Dokonać przeglądu literatury i zredagować część pracy naukowej prezentującej przegląd literatury

21. Wyjaśnić znaczenie recenzji w pisarstwie naukowym

22. Określić korzyści recenzji dla periodyków, autorów i recenzentów

23. Scharakteryzować proces recenzowania

24. Zrozumieć i zastosować zasady recenzowania prac naukowych

25. Posługiwać się formularzami recenzowania

26. Krytycznie ocenić daną recenzję

27. Przygotować recenzję artykułu ze swojej dziedziny

28. Krytycznie analizować teksty naukowe

29. Efektywnie współpracować z innymi studentami w ramach grupowej pracy nad tekstami naukowymi, rozumiejąc i respektując zróżnicowanie, w tym także etniczne, uczestników kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studentów oparta będzie na następujących elementach:

1. Obecność i aktywność na zajęciach - 20%

2. Bieżące redagowanie tekstów (abstrakt, wstęp, zakończenie) – 15%

3. Przegląd literatury (praca semestralna) – 30%

4. Recenzja artykułu (praca semestralna) – 35%

Zaliczenie na ocenę.

Przy ocenie za obecność i aktywność na zajęciach będą brane pod uwagę: liczba nieobecności (za każdą nieobecność będą potrącone 4 punkty procentowe); zaangażowanie studenta w dyskusje podczas zajęć oraz udział w ćwiczeniach/warsztatach.

Ocena za bieżące prace redakcyjne będzie oparta na jakości złożonych prac i ich zgodności ze wskazówkami omawianymi na zajęciach. Praca zawierająca przegląd literatury będzie oceniona pod kątem umiejętności dokonywania przeglądu literatury i poziomu redakcyjnego pracy zgodnie z zasadami omawianymi na zajęciach. Ocena recenzji artykułu będzie oparta zarówno na znajomości recenzowanego tekstu, jak i jakości merytoryczno-redakcyjnej recenzji. Wszystkie oceny będą nawiązywały do założonych efektów kształcenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.