University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Archeology of the Stone Age and Early Bronze Age

General data

Course ID: 2800-DPKAM
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Archeology of the Stone Age and Early Bronze Age
Name in Polish: Archeologia epoki kamienia i wczesnej epoki brązu
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

proseminars

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Tematyka proseminarium dotyczy szeroko pojętej archeologii epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. W ramach proseminarium studenci przedstawiają i dyskutują referaty/prezentacje oraz przygotowują prace roczne lub licencjackie.

Full description: (in Polish)

Tematyka proseminarium dotyczy archeologii epok kamienia i wczesnej epoki brązu w najróżniejszych aspektach, zarówno problematyki ogólnej, jak i zagadnień szczegółowych. W ramach proseminarium studenci przygotowują i przedstawiają do dyskusji referaty/prezentacje na dany temat. Głównym celem proseminarium jest przygotowanie i przedstawienie pracy rocznej lub licencjackiej na uzgodniony w początku roku temat. Specjalny nacisk położony jest na przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej, a w szczególności:

- właściwe sformułowanie tematu pracy w stosunku do zamierzeń i możliwości oraz dotychczasowego stanu badań w danym zakresie

- umiejętność zbierania i odpowiedniej selekcji danych źródłowych, pogłębiania wiedzy o danym zagadnieniu w oparciu o literaturę przedmiotu, odpowiednie konstruowanie bibliografii

- skatalogowanie zebranych, uporządkowanych i przetworzonych w jednolity sposób źródeł wraz z ilustracjami oraz ich analiza pod kątem przestrzennym, chronologicznym i badanych cech

- sformułowanie rezultatów i wniosków do wyników przeprowadzonej analizy, porównanie otrzymanych wyników z dotychczasową wiedzą w badanym zakresie, zaakcentowanie nowego aspektu (metod, zakresu, dokładności) przeprowadzonych badań

- podsumowanie rezultatów z uwypukleniem podobieństw i różnic w stosunku do dotychczasowej wiedzy w danym zakresie.

Learning outcomes: (in Polish)

W zakresie wiedzy student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii pradziejowej w systemie nauk, społecznokulturowej przeszłości człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01)

- zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii epoki kamienia i wczesnej epok brązu (K_W02)

- ma szczegółową wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii epoki kamienia epoki i wczesnej epok brązu(K_W05)

- rozumie związek między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii pradziejowej (K_W07)

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych (K_W11)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego (K_W16)

- zna podstawowe zasady etyki zawodowej archeologa (K_W19)

W zakresie umiejętności student

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych epoki kamienia i wczesnej epok brązu i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych (K_U01)

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w różnych źródłach (K_U02)

- potrafi samodzielnie interpretować źródła archeologiczne epoki kamienia i wczesnej epok brązu, dobierając właściwe metody analityczne oraz zaprezentować uzyskane wyniki pracy (K_U03)

- przytacza aktualne tezy badawcze, formułuje wnioski i dobiera strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruuje argumenty kontrargumenty dotyczące tematyki objętej pracą licencjacką (K_U15)

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w jęz. polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych pradziejowych materiałów źródłowych (K_U20)

- potrafi zaplanować pracę naukową (K_U23)

- planować swój tok studiów i przyszłej kariery naukowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U25)

W zakresie kompetencji społecznych student

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności na temat epoki kamienia i wczesnej epok brązu oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów (K_K01)

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji pradziejowych źródeł archeologicznych ze świadomością wieloaspektowości interpretacji (K_K04)

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu (K_K05)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie

- czynnego udziału w dyskusjach podczas zajęć

- prezentacji cząstkowych efektów swojej pracy

- przygotowania i złożenia do końca semestru letniego pracy na uzgodniony temat - rocznej (uczestnicy, którzy wybrali proseminarium poboczne) lub licencjackiej (uczestnicy, którzy wybrali proseminarium główne)

Uwaga! Za złożenie pracy licencjackiej uważa się jej zdeponowanie w systemie APD.

Studentka/student może być nieobecna/y na zajęciach dwa razy w semestrze.

Classes in period "Academic year 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
First cycle diploma seminar, 60 hours, 15 places more information
Coordinators: Marcin Białowarczuk, Katarzyna Pyżewicz
Group instructors: Marcin Białowarczuk, Katarzyna Pyżewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-08
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
First cycle diploma seminar, 60 hours, 15 places more information
Coordinators: Marcin Białowarczuk, Katarzyna Pyżewicz
Group instructors: Marcin Białowarczuk, Katarzyna Pyżewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)