University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Stylistics

General data

Course ID: 3003-11B2ST
Erasmus code / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literature and linguistics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Stylistics
Name in Polish: Stylistyka
Organizational unit: Institute of Polish Language
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

The aim of the course is to show the knowledge on the theory of stylistics and textology as well as the issues related to creating, receiving and transforming texts. The course covers the following blocks of issues: problems of theory of style and genology, text pragmatics, text structure and semantics. During the lecture, different approaches to style in the various schools of linguistics are presented. Students also gain knowledge on the foundations of inference, argumentation and rhetoric.

Full description:

Divisions of contemporary Polish language. Stylistics and semantics. Stylistic system according to the structuralist school. Stylistics and poetics. Cognitive and pragmalinguistic stylistics. Textology. Genology. Problem of speech genres in different genology schools. Text as discourse. Thematic-rhematic structure of statements. Coherence and cohesion. Nature of hypertext. Literary and electronic hypertext. Influence of intertext on contemporary culture. Theory of inference. Theory of argumentation. Theory of metaphor. Tropes and rhetorical figures – moot problems. Topic.

Bibliography:

J.L. Austin, 1993, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa.

M. Bachtin, 1986, Problem gatunków mowy, w: Estetyka twórczości słownej, Warszawa

E. Balcerzan, 1999, W stronę genologii multimedialnej, Teksty Drugie nr 6.

M. Balowski, S. Gajda, (red. red.), 1996, Styl a tekst, Opole.

J. Bartmiński, 1981, Derywacja stylu, w: tegoż Pojęcie derywacji w lingwistyce, Lublin.

J. Bartmiński (red.), 1998, Konotacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.

R.A. de Beaugrande, A. Dressler, 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Warszawa.

K. Budzyk, 1946, Zarys dziejów stylistyki teoretycznej w Polsce, w: Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa.

D. Buttler, 1982, Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnego języka polskiego, w: S. Urbańczyk (red.), Język literacki i jego warianty, Warszawa.

W. Chlebda, 1985, Oksymoron: z problemów językowego poznania rzeczywistości, Opole.

T.A. van Dijk (red.), 2001, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa.

T. Dobrzyńska, E. Janusz (red. red.), 1983, Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław.

T. Dobrzyńska, 1993, Tekst. Próba syntezy, Warszawa .

T. Dobrzyńska, 2003, Tekst – styl – poetyka, Kraków.

A. Furdal, 1973, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław.

S. Gajda, 2001, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin.

S. Gajda, 2001, Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole.

P.H. Grice, 1977, Logika i konwersacja. tłum. J. Wajszczuk, w: Język w świetle nauki, Warszawa 1980 lub Przegląd Humanistyczny 1977 z. 7.

Z. Klemensiewicz, 1961, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, w: tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa.

T.P. Krzeszowski, 1998, Aksjologiczne aspekty metafor, w: Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, pod red. W. Kubińskiego, R. Kalisza i E. Modrzejewskiej, Gdańsk.

G. Lakoff, M. Johnson, 1988, Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa.

P.H. Lewiński, 1999, Retoryka reklamy, Wrocław.

J. Łotman, 1972, Wykłady z poetyki strukturalnej, przeł. i opr. S. Balbus, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, opr. H. Markiewicz, Kraków.

M.R. Mayenowa (red.), 1971, O spójności tekstu, Wrocław.

M.R. Mayenowa (red.), 1974, Tekst i język: problemy semantyczne, Wrocław.

D. Ostaszewska (red.), 2000, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I Mowy piękno wielorakie, t. II Tekst a gatunek, Katowice.

T. Skubalanka, 1990, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej, Lublin.

T. Skubalanka, 1995, O definicjach stylu, w: O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin.

J. Searle, 1987, Czynności mowy, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa.

B. Stanosz, 2010, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa.

E. Tabakowska, 1995, Gramatyka i obrazowanie, Kraków.

R. Tokarski, 1987, Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin.

S. Urbańczyk, 1968, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, w: tegoż, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa.

A. Wierzbicka, 1999, Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach oraz Różne kultury, różne języki, różne akty mowy, w: Język – umysł – kultura. Wybór pism pod. red. J. Bartmińskiego, Warszawa.

A. Wilkoń, 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.

A. Wilkoń, 2002, Spójność i struktura tekstu, Kraków.

B. Witosz, 2005 , Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.

L. Wittgenstein, 2000, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa.

M. Wojtak, 1998, Stylistyka a pragmatyka – stan i perspektywy w stylistyce polskiej, Stylistyka 7.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), 2010, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa.

J. Ziomek, 1980, Retoryka opisowa, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Learning outcomes:

A student:

– knows basic stylistic terms, is able to define them and apply them in practice (during the text analysis);

– knows characteristics of each functional style, is able to analyze texts representing these styles;

– is able to identify similarities and differences between approaches to style in different linguistic schools;

– is able to indicate benefits to the researcher out of different approaches to the issues of style;

– is able to comment on the limitations of various stylistic schools;

– is able to apply different approaches to the style analysis of a certain text;

– knows what idiolect is and how the writer’s idiolect can be studied;

– distinguishes between different types of cohesion, is able to analyze them and to identify which element of cohesion has been disturbed in the text;

– is able to analyze the thematic-rhematic structure of sentences in the text;

– is able to analyze functional genres in the light of different genology schools, is able to describe selected genres using appropriate terminology;

– knows what hypertext is, is able to analyze its structure;

– is able to analyze the structure of inference in the text, referring to the basic concepts of logic;

– knows types of eristic arguments, is able to indicate them in ancient and contemporary texts (in the statements on important social issues or in political discussions)

– is able to analyze metaphors found in literary and functional texts, using appropriate terminology of various linguistic schools;

– knows in detail the division of tropes and rhetorical figures, is able to explain the limitations of classical taxonomy of tropes and figures;

– knows the concept of a topos, is able to name and analyse examples of topoi.

Assessment methods and assessment criteria:

To finish the course, students have to write the test carried out during the last meeting, consisting of closed and open questions (definitions, examples, phenomena to recognize etc.). To pass the test, obtaining at least 61% of points is required. Students who will not pass the final test, are entitled to write it at most two times more – in the summer session and in the September session. Both results will be recorded in the USOS system. It is not possible to write test in the term other that those three ones. Absence during the test (except for legitimate health cases, verified by the relevant documents) is equivalent to the renunciation of writing the test in this term (and therefore – to the loss of one chance of passing the course).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)