Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do językoznawstwa synchronicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-13A1WJS Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do językoznawstwa synchronicznego
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://zjk.uw.edu.pl/?page_id=281
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi działami nauki o języku.

Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia wymaga 40h pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone językoznawstwu jako dyscyplinie naukowej opisującej język z perspektywy synchronicznej. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami językoznawstwa i z jego terminologią.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone językoznawstwu jako dyscyplinie naukowej opisującej język z perspektywy synchronicznej. Przedmiotem uwagi będą: strukturalistyczna definicja języka, jednostki języka i jednostki tekstu, funkcje języka i wypowiedzi; poziomy opisu reguł (gramatyki) języka, typy opisu słownictwa (dziedziny leksykologii), teoria aktów mowy, formalny opis języka, kryteria wyodrębniania działów językoznawstwa; podstawy typologii języków. Słuchacze nauczą się podstawowych terminów niezbędnych do systematycznego studiowania zagadnień językoznawczych.

Literatura:

Literatura do wyboru:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. Kazimierz Polański, Wrocław 1993 (lub wyd. następne) – wybrane artykuły.

Encyklopedia języka polskiego, (poprzednio: Encyklopedia wiedzy o języku polskim), red. Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1991 (lub wyd. następne) – wybrane artykuły.

Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, wyd. 2. Lublin 2001 – wybrane artykuły.

Bańko, Mirosław: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001, rozdz. 1-13.

Bednarek, Adam i Grochowski, Maciej: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1987.

Bobrowski, Ireneusz: Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Bogusławski, Andrzej: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, w: A. Bogusławski, Sprawy słowa, Warszawa 1994, s. 115-124.

Bogusławski, Andrzej: Uwagi o pracy nad frazeologią, w: A. Bogusławski, Sprawy słowa, Warszawa 1994, s. 125-136.

Chomsky, Noam: Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1976.

Dalewska-Greń, Hanna: Języki słowiańskie, Warszawa 1997.

Grochowski, Maciej: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.

Grzegorczykowa, Renata: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 4. rozszerzone, Warszawa 2010.

Grzegorczykowa, Renata: Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Hockett, Charles F.: Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa 1968.

Lyons, John: Semantyka, t.1, Warszawa 1984, rozdz. III.

Majewicz, Alfred: Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Milewski, Tadeusz: Językoznawstwo, Warszawa 2004 (lub wyd. poprzednie).

Podstawy językoznawstwa korpusowego, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Łódź 2005.

Saussure, Ferdinand de: Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961, 22–36, 77–85 (lub wyd. następne).

Szupryczyńska, Maria: Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1988

Weinsberg, Adam: Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983..

Wierzbicka, Anna: O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.

Wierzbicka, Anna: „Genry mowy”, [w:] Tekst a zdanie, red. Teresa Dobrzyńska, Elżbieta Janus, Warszawa 1983, 125-138.

Wierzbicka, Anna: Język-umysł-kultura, Warszawa 1999.

Wierzbicka, Anna: Semantyka, Lublin 2006.

Zbiór zadań z językoznawstwa, przekład i opracowanie Włodzimierz Gruszczyński, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu ćwiczeń student:

- rozpoznaje różnice między systemem języka a tekstem i ich konsekwencje badawcze,

- nazywa kryteria, według których wyodrębnia się działy językoznawstwa,

- wyjaśnia podstawowe terminy gramatyczne i semantyczne,

- analizuje wypowiedzi z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią,

- wybiera odpowiednie do przedmiotu badań metody językowego opisu tekstu,

- porównuje różne metody opisu języka, zwłaszcza metody opisu synchronicznego.

Metody i kryteria oceniania:

- praca semestralna – streszczenie artykułu lub inna krótka praca pisemna – 25%

- końcowy sprawdzian pisemny (test wyboru) – 75%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.