University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguistics

General data

Course ID: 3003-13A1WJS Erasmus code / ISCED: 09.301 / (0232) Literature and linguistics
Course title: Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguistics Name in Polish: Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do językoznawstwa synchronicznego
Organizational unit: Institute of Polish Language
Course groups:
Course homepage: http://zjk.uw.edu.pl/?page_id=281
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

The aim of the course is to present main branches of modern linguistics.

The course requires 40 h of student's work.

Mode:

Classroom

Short description:

Classes are dedicated to the modern linguistics in synchronic perspective.

Basics of linguistics, its concepts and terminology are introduced to the students.

Full description:

Classes are dedicated to the modern linguistics in synchronic perspective.

Basic liguistic concepts and terms of a language, langue, parole are introduced. Language hierarchy is explained with respect to the corresponding system - text dychotomies in phonology, morphology and syntax. Students are introduced to basic linguistics issues, formal methods, basics of the typologgy and linguistic terminology.

Typological characteristic of Polish as well as short introduction to the subfields of linguistics are presented.

The course most important outcome is understanding basic linguistic concepts, explaining them and using them in further academic education.

Bibliography:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. Kazimierz Polański, Wrocław 1993 (lub wyd. następne) – wybrane artykuły.

Encyklopedia języka polskiego, (poprzednio: Encyklopedia wiedzy o języku polskim), red. Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1991 (lub wyd. następne) – wybrane artykuły.

Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, wyd. 2. Lublin 2001 – wybrane artykuły.

Bańko, Mirosław: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001, rozdz. 1-13.

Bednarek, Adam i Grochowski, Maciej: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1987.

Bobrowski, Ireneusz: Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Bogusławski, Andrzej: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, w: A. Bogusławski, Sprawy słowa, Warszawa 1994, s. 115-124.

Bogusławski, Andrzej: Uwagi o pracy nad frazeologią, w: A. Bogusławski, Sprawy słowa, Warszawa 1994, s. 125-136.

Chomsky, Noam: Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1976.

Dalewska-Greń, Hanna: Języki słowiańskie, Warszawa 1997.

Grochowski, Maciej: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.

Grzegorczykowa, Renata: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 4. rozszerzone, Warszawa 2010.

Grzegorczykowa, Renata: Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Hockett, Charles F.: Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa 1968.

Lyons, John: Semantyka, t.1, Warszawa 1984, rozdz. III.

Majewicz, Alfred: Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Milewski, Tadeusz: Językoznawstwo, Warszawa 2004 (lub wyd. poprzednie).

Podstawy językoznawstwa korpusowego, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Łódź 2005.

Saussure, Ferdinand de: Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961, 22–36, 77–85 (lub wyd. następne).

Szupryczyńska, Maria: Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1988

Weinsberg, Adam: Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983..

Wierzbicka, Anna: O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.

Wierzbicka, Anna: „Genry mowy”, [w:] Tekst a zdanie, red. Teresa Dobrzyńska, Elżbieta Janus, Warszawa 1983, 125-138.

Wierzbicka, Anna: Język-umysł-kultura, Warszawa 1999.

Wierzbicka, Anna: Semantyka, Lublin 2006.

Zbiór zadań z językoznawstwa, przekład i opracowanie Włodzimierz Gruszczyński, Warszawa 1990.

Learning outcomes:

When the course is completed, a student:

- knows what langue and parole are;

- knows the consequences of the language's duality;

- is able to point and characterize linguistics subfields;

- is able to uderstand and explaing basic grammar terms;

- is able to classify the utterances in terms of their function;

- is aware of the aspect of the description of a language and linguistic phenomena.

Assessment methods and assessment criteria:

a written assignment (text synopsis or other short assingment) ---25%

final test (multiple choice) --- 75%

Practical placement:

N/A

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.