University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguistics

General data

Course ID: 3003-P1A1WS
Erasmus code / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literature and linguistics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguistics
Name in Polish: Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznego
Organizational unit: Institute of Polish Language
Course groups:
Course homepage: http://zjk.uw.edu.pl/?page_id=281
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

The aim of the course is to present main branches of modern linguistics.

The course requires 60 h of student's work.

Mode:

Classroom

Short description:

Classes are dedicated to the modern linguistics in synchronic perspective.

Basics of linguistics, its concepts and terminology are introduced to the students.

Full description:

Classes are dedicated to the modern linguistics in synchronic perspective.

Basic liguistic concepts and terms of a language, langue, parole are introduced. Language hierarchy is explained with respect to the corresponding system - text dychotomies in phonology, morphology and syntax. Students are introduced to basic linguistics issues, formal methods, basics of the typologgy and linguistic terminology.

Typological characteristic of Polish as well as short introduction to the subfields of linguistics are presented.

The course most important outcome is understanding basic linguistic concepts, explaining them and using them in further academic education.

Bibliography:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. Kazimierz Polański, Wrocław 1993.

Encyklopedia języka polskiego, red. Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1991.

Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, [in:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, ed. 2. Lublin 2001.

Bańko, Mirosław: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001, rozdz. 1-13.

Bednarek, Adam i Grochowski, Maciej: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1987.

Bobrowski, Ireneusz: Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Bogusławski, Andrzej: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, w: A. Bogusławski, Sprawy słowa, Warszawa 1994, s. 115-124.

Bogusławski, Andrzej: Uwagi o pracy nad frazeologią, w: A. Bogusławski, Sprawy słowa, Warszawa 1994, s. 125-136.

Chomsky, Noam: Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1976.

Dalewska-Greń, Hanna: Języki słowiańskie, Warszawa 1997.

Grochowski, Maciej: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.

Grzegorczykowa, Renata: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 4. rozszerzone, Warszawa 2010.

Grzegorczykowa, Renata.: Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Hockett, Charles F.: Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa 1968.

Lyons, John: Semantyka, t.1, Warszawa 1984, rozdz. III.

Majewicz, Alfred: Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Milewski, Tadeusz: Językoznawstwo, Warszawa 2004..

Podstawy językoznawstwa korpusowego, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Łódź 2005.

Saussure, Ferdinand de: Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961, 22–36, 77–85.

Szupryczyńska, Maria: Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1988.

Weinsberg, Adam: Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Wierzbicka, Anna: O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.

Wierzbicka, Anna: „Genry mowy”, [in:] Tekst a zdanie, red. Teresa Dobrzyńska, Elżbieta Janus, Warszawa 1983, 125-138.

Wierzbicka, Anna: Język-umysł-kultura, Warszawa 1999.

Wierzbicka, Anna: Semantyka, Lublin 2006.

Zbiór zadań z językoznawstwa, przekład i opracowanie Włodzimierz Gruszczyński, Warszawa 1990.

Learning outcomes:

When the course is completed, a student:

- knows what langue and parole are;

- knows the consequences of the language's duality;

- is able to point and characterize linguistics subfields;

- is able to uderstand and explaing basic grammar terms;

- is able to classify the utterances in terms of their function;

- is aware of the aspect of the description of a language and linguistic phenomena.

Assessment methods and assessment criteria:

a written assignment (text synopsis or other short assingment) ---25%

final test (multiple choice) --- 75%

Practical placement:

N/A

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)