Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego-sem.zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3CZEZ Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego-sem.zimowy
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką czeskiej wymowy i czeskiej sytuacji językowej, poznają podstawowe kategorie gramatyczne – przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej, czasy, tryb rozkazujący, często używane przyimki i konstrukcje składniowe. Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia codziennego. Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia w Republice Czeskiej.

Literatura:

I. Reskova, M. Pintarova "Communicative Czech elementary" z zeszytem ćwiczeń

Materiały dodatkowe:

artykuły prasowe i internetowe, fragmenty filmów i programów telewizyjnych, materiały audio, gry językowe, wybrane ćwiczenia z innych podręczników, materiały własne lektora

Efekty uczenia się:

Wiedza:- Student/ka zna wymowę czeską, specyfikę czeskich głosek. Z gramatyki zna formy najczęściej używanych przypadków, formy trzech czasów, trybu rozkazującego, czasowniki modalne, najczęściej używane przyimki, liczebniki główne i porządkowe. Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia. Zna podstawowe informacje o Republice Czeskiej i Czechach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Umiejętności: Student/ka potrafi się swobodnie komunikować w sytuacjach życia codziennego, reaguje poprawnie na komunikaty. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie zawsze umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersację. Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Potrafi znaleźć informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.- Student/ka rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego. Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.Potrafi napisać maila, list, krótką notatkę na znane tematy, streścić usłyszany lub przeczytany prosty tekst na tematy ogólne. Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod

Kompetencje:- Studentk/ka rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie, reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach. Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/a na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Różne formy pracy lektoratowej. Czytanie i reprodukcja tekstów, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie i reprodukcja tekstów z różnych nośników. Dialogi z lektorem i między studentami. Prace domowe w formie ustnej i pisemnej. Prace kontrolne końcowe i przeprowadzane podczas semestru. Ocena aktywności na zajęciach i bieżącego przygotowania do zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.