Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4GOS Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka serbskiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma uzupełniać i systematyzować gramatyczną wiedzę i umiejętności studentów, zdobywane na lektoracie studiowanego języka. Zakłada się, że pełny, dwuletni, kurs gramatyki opisowej języka serbskiego dotyczy głównie zasad serbskiej fleksji i składni, a także regularnych derywacji słowotwórczych oraz reguł pisowni. Nabywanie umiejętności prawidłowej wymowy oraz wzbogacanie leksyki pozostawia się przede wszystkim zajęciom lektoratowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone po serbsku (wspomagająco - po polsku, w zależności od poziomu językowej sprawności studentów). W zasadzie mają charakter praktyczny (ćwiczeniowy), jednak poszczególne nowe zagadnienia wprowadzane są w formie krótkiego wykładu. Studentom zadawane są prace do domu (pisemne ćwiczenia gramatyczne). Pierwszy rok dwuletniego przewidzianego programem kursu przewiduje zapoznanie studentów z zarysem serbskiej fonologii (zwłaszcza dla potrzeb podstaw morfonologii), z podstawowymi regułami prozodycznymi oraz - przede wszystkim - z zasadami fleksji (imiennej i werbalnej), przy czym w praktycznej części zajęć nacisk będzie kładziony na wyćwiczenie poprawnego rozumienia i stosowania podstawowych kategorii morfosyntaktycznych, wraz z zasadami poprawnej pisowni.

Pełny opis:

Tegoroczny program zajęć (pierwsze dwa semestry dwuletniego kursu gramatyki) jest dostosowany do realizacji dwu celów:

- po pierwsze, studenci otrzymują (w formie serii krótkich wykładów, zajmujących tylko część poszczególnych zajęć) całościowy zarys fleksji współczesnego języka serbskiego (wraz z informacją o serbskiej terminologii gramatycznej i jej polskich odpowiednikach), obejmujący w szczególności morfosyntaktyczne kategorie imienne i werbalne (łącznie z morfonologicznym aspektem poszczególnych paradygmatów), a także podstawowy zestaw reguł poprawnej pisowni; przy tym omawianie poszczególnych kategorii fleksyjnych uwzględnia zarówno ich aspekt formalnogramatyczny jak i funkcjonalno-semantyczny;

- po drugie, poprzez różnorodne ćwiczenia, przy częściowej korelacji z programem lektoratu (gramatycznie uboższym niż opisywane tu zajęcia), studenci ćwiczą praktyczne zastosowanie poznanych reguł;.

W części ćwiczeniowej nacisk kładziony jest na poprawną budowę wypowiedzi ustnych i pisemnych (z uwzględnieniem, odpowiednio, poprawności prozodycznej i ortograficznej), a także na rozumienie wypowiedzeń zawierających formy fleksyjne, których nie opanowali jeszcze czynnie.

Literatura:

- materiały przygotowane przez wykładowcę

- podręczniki używane na zajęciach lektoratowych

- podręcznik gramatyki serbskiej wybrany wspólnie ze studentami (z oferty przedstawionej przez wykładowcę na początku semestru)

Efekty uczenia się:

Budując serbską wypowiedź językową (ustną i pisemną), student umie poprawnie dobrać formy fleksyjne rzeczowników (i innych imiennych części mowy) oraz czasowników (w zakresie podstawowych form temporalnych i modalnych). Buduje poprawnie zdania proste z użyciem opanowanych form fleksyjnych, a spośród typów zdań podrzędnie złożonych ma opanowane te podstawowe konstrukcje wyrażające następstwo czasowe oraz warunek, które zawierają odpowiednie temporalne i modalne fleksyjne formy czasownika. Zna także i umie stosować podstawowe zasady serbskiej ortografii.

Metody i kryteria oceniania:

- obligatoryjna obecność na zajęciach

- przygotowywanie pisemnych prac domowych

- czynny udział w ćwiczeniowej części poszczególnych zajęć

- zaliczenie (na ocenę) testu w sesji letniej (całoroczny materiał)

Aktywność studenta jest punktowana:

-aktywny udział w zajęciach - każdorazowo 1 pkt

-przygotowanie pracy domowej - każdorazowo 1 pkt

-praca domowa oceniona na 4,5 lub 5 - każdorazowo 2 pkty

-praca domowa oceniona na 3,5 lub 4 - każdorazowo 1 pkt

(ocena 2 lub 3 nie daje punktacji)

Suma punktów wszystkich typów > 75% możliwego maximum podnosi końcową ocenę (uzyskaną na teście w sesji letniej) o 0,5 stopnia

Suma punktów wszystkich typów < 25% możliwego maximum obniża końcową ocenę o 0,5 stopnia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.