Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5WZSLO Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla III roku studiów licencjackich. Łączą elementy praktycznej nauki języka słowackiego i konwersatorium tematycznego. Jako takie przeznaczone są dla studentów posługujących się w mowie i piśmie językiem słowackim na poziomie przewidzianym po ukończeniu II roku studiów licencjackich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w języku słowackim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego.Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury. Omówienie stosunków etnicznych i regulacji prawnych ich dotyczących. Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) tekstów: prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych; wypowiedzi prasowych i telewizyjnych, a także filmów dokumentalnych.

Literatura:

Z uwagi na charakter przedmiotu, wymagający wprowadzania literatury różnorodnej pod względem tematycznym i rodzajowym (prace z zakresu politologii i nauki o społeczeństwie, bieżąca publicystyka, dane statystyczne, akty prawne), będzie ona podawana na bieżąco w trakcie zajęć w postaci materiałów lektorskich. Podane poniżej pozycje mają charakter wprowadzenia w problematykę przedmiotu:

1. Politológia, praca zbiorowa, Nitra 2007.

2. A. M. Varová, Náuka o spoločnosti, Bratislava 2009.

3. Štefan Šutaj (ed.), Národ a národnosti na Slovensku, Prešov 2005.

4. Regióny Slovenska, Bratislava 2004.

5. Slovenčina pre posluchačov slovakistiky, Kraków 1998.

6. Slovacicum. Súčasné Slovensko, Bratislava 2006.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest wzbogacenie zasobu leksykalnego studentów o określone słownictwo tematyczne (czynne i bierne). Ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania w języku słowackim. W trakcie zajęć uczący się powinni nabyć umiejętności rozumienia wypowiedzi i tekstów autentycznych, a także umiejętności zdobywania i udzielania informacji dotyczących poszczególnych zagadnień realioznawczych; odczytania i interpretacji faktów realioznawczych dotyczących danych zagadnień kulturowych i społeczno-politycznych; wykorzystywania zdobytych informacji w procesie komunikowania się; formułowania własnej opinii i wniosków dotyczących realiów kulturowych i społeczno-politycznych krajów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno bieżąca praca studenta (obowiązkowa obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowane wypowiedzi ustne i prace pisemne, sprawdziany), jak i egzamin końcowy.

Przedmiot kończy się egzaminem dwuczęściowym: część pisemna (test w języku słowackim sprawdzający zdobytą wiedzę merytoryczną oraz zasób leksykalny), która odbywa się w połowie drugiego semestru, stanowi warunek przystąpienia do części ustnej (sprawdzającej kompetencje komunikacyjne, umiejętność wykorzystania słownictwa tematycznego).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.