Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-L2NJ Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o języku
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowa wiedzę na temat funkcjonowania systemu językowego oraz potrafi w sposób poprawny i adekwatny do sytuacji komunikacyjnej posługiwać się różnymi rejestrami języka polskiego. Wiedza ta i umiejętności poświadczone zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej podstawowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, wyniesionej przez studentów ze szkoły średniej. Wiadomości teoretyczne łączone są z ćwiczeniami z zakresu kultury języka, co ma przygotować słuchaczy do profesjonalnego posługiwania się polszczyzną w odmianie pisanej i mówionej na poziomie akademickim. Zajęcia stanowią też przygotowanie do uczestnictwa w wykładzie "Wstęp do językoznawstwa", odbywającym się w semestrze letnim.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania języka oraz główne pojęcia kultury języka.

2. Charakterystyka polskiego systemu fonologicznego oraz zagadnienia poprawności fonetycznej (artykulacja i akcent).

3. Charakterystyka polskiego systemu morfologicznego.

4. Charakterystyka polskiego systemu składniowego.

5. Wybrane problemy z zakresu kultury języka

Literatura:

Wybrane lektury (Pozostałe zostaną podane w trakcie zajęć)

Grzegorczykowa Renata, Puzynina Jadwiga, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa 1979.

Nagórko Alicja, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2006.

Saloni Zygmunt, Świdziński Marek, Składnia współczesnego języka polskiego., Warszawa 1989.

Formy i normy, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) student zna podstawowe zasady funkcjonowania systemu językowego oraz reguły poprawności językowej;

b) ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

Umiejętności:

a) potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu lingwistyki oraz dostosować formę wypowiedzi ustanej i pisemnej do konkretnej sytuacji komunikacyjnej;

b) jest przygotowany do uczestnictwa w wykładzie ze wstępu do językoznawstwa;

c) potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w wybranym kraju słowiańskim w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań lingwistycznych;

d) potrafi korzystać z metod badawczych właściwych dla językoznawstwa polskiego oraz w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach języka polskiego;

e) potrafi korzystać z metod badawczych właściwych dla językoznawstwa oraz w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach języka polskiego;

f) potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów

i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie językoznawstwa slawistycznego

g) posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe odbywa się w formie testu (student zostaje do niego dopuszczony na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia testów śródsemetralnych).

Student ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach.

Dodatkowe nieobecności należy zaliczyć w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.