University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Graphetics and graphemics

General data

Course ID: 3007-L1A2GG Erasmus code / ISCED: 09.302 / (unknown)
Course title: Graphetics and graphemics Name in Polish: Grafetyka i grafemika
Organizational unit: Institute of Applied Polish Studies
Course groups: (in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
(in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

The course is designed 1. to show the linguistic characteristics of writing systems and acts of writing and reading in terms of psycholinguistics; 2. to present the relationship between speech and writing - their characteristics and description should prepare for further discussion about disorders associated with reading and writing.

Full description:

The aim of the course is to present to the student selected issues of graphetics and graphemics. During the course student will learn about the characteristics of the graphics code, the relationships between the sounds and written signs of language, reading and writing process (normal and disordered).

The theoretical framework will form the basis for the training of practical skills related to the choice of exercises and selection of materials useful in work of speech therapists. The course is also an introduction and preparation for the course " Developmental dyslexia " .

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Awramiuk E., 2006, Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok.

- Awramiuk, E. (2013). Invented spelling jako obiekt badań, "Edukacja", 123(3), 5-16.

- Coulmas F., 1996, The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. (hasła: graphemics, graphetics, alphabet, orthography, letter, grapheme, allograph, writing system, script i in.)

- Dehaene S., 2009, Reading in the brain, London.

- Domagała A., Mirecka U., 2010, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, Lublin.

- Domagała A., Mirecka U., 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk, Harmonia, s. 290-301.

- Gleason J.B., Ratner N.B., 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk, GWP, s. 439-476.

- Heilman K., Valenstein E. (red.), 2003, Clinical Neuropsychology, wyd. XIV, s. 108-145.

- Krasowicz-Kupis G. (2005), Pisać litery, pisać zwierzęta..., czyli o świadomości pisma u dzieci, "Psychologia Rozwojowa", 10(1).

- Polański K. (red.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław - Kraków - Warszawa, (hasła: grafemika, grafetyka, grafem, allograf, fonogramy, ideogramy, logogramy, piktogramy, pismo alfabetyczne, ortografia, fonotaktyka i inne).

- Pąchalska M., 2007, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, Warszawa, t. 2, s. 147-152, 157-162.

- Wróbel T., 1979, Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, Warszawa.

Tytuły artykułów naukowych i fragmentów książek do poszczególnych tematów podawane są podczas zajęć.

Learning outcomes: (in Polish)

Student po zakończeniu kursu:

WIEDZA

posiada wiedzę na temat:

- rodzajów pisma, typów znaków graficznych;

- elementów strukturalnych tworzących literę;

- właściwości systemu graficznego w języku polskim;

- niektórych uwarunkowań rozwoju psychofizycznego człowieka przygotowującego się do nauki pisania oraz czytania;

- złożoności relacji istniejącą między systemami graficznym (ortograficznym) a fonologicznym w języku polskim;

- wybranych psycholingwistycznych teorii i modeli związanych z czynnościami pisania i czytania;

- uwarunkowań lingwistycznych wpływających na sposób rozwijania oraz usprawniania umiejętności czytania i pisania;

- przyczyn, patomechanizmu i objawów wybranych zaburzeń czytania i pisania

UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje różnego typu trudności w pisaniu dotyczące grafii i ortografii;

- określa przyczyny trudności w pisaniu na poziomie grafii i ortografii w oparciu o analizę materiału autentycznego;

- wykorzystuje wiedzę o właściwościach systemu graficznego i jego powiązaniach z systemem fonologicznym w języku polskim w terapii logopedycznej przez dostosowanie zadań oraz wymagań do aktualnego poziomu psychofizycznego pacjenta;

- umie scharakteryzować prawidłowy przebieg czynności czytania i pisania;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość złożoności problemów związanych z opanowaniem kodu graficznego i powiązania go z płaszczyzną dźwiękową;

- jest świadom zależności między skutecznością działania a wyborem właściwych ćwiczeń i zadań w terapii logopedycznej;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kontrola obecności (dwie dopuszczalne nieobecności).

Ocena aktywności

Ocena z zajęć:

- test zaliczeniowy lub

- prezentacja tematu (prezentacja multimedialna, przedstawienie wskazanego zagadnienia na forum grupy) [zależnie od cyklu] lub

- wykonanie prac domowych [zależnie od cyklu].

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours, 58 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Joanna Zawadka
Group instructors: Joanna Zawadka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Notes: (in Polish)

Kontrola obecności (dwie dopuszczalne nieobecności).

Ocena z zajęć:

- test zaliczeniowy (70% oceny końcowej)

- aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć (30% oceny końcowej)

Ćwiczenia będą prowadzone w formie synchronicznej z wykorzystaniem BBB lub Google Meet lub Zoom (w zależności od jakości technicznej połączenia). Zaliczenie końcowe (test) odbędzie się na platformie Kampus.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (future)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours, 37 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Joanna Zawadka
Group instructors: Joanna Zawadka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Notes: (in Polish)

Kontrola obecności (dwie dopuszczalne nieobecności).

Ocena z zajęć:

- test zaliczeniowy (70% oceny końcowej; próg zaliczeniowy przy 2 nb. 60%)

- wykonanie wskazanych zadań w trakcie zajęć i prac domowych (30% oceny końcowej).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.