University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Child psychiatry

General data

Course ID: 3007-L1A2PD Erasmus code / ISCED: 12.2 / (unknown)
Course title: Child psychiatry Name in Polish: Psychiatria dziecięca
Organizational unit: Institute of Applied Polish Studies
Course groups: (in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
(in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Logopeda powinien znać objawy zaburzeń i chorób psychicznych, by móc współpracować z innymi specjalistami.

Konieczne jest opanowanie podstaw anatomii, pediatrii i psychologii.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Full description: (in Polish)

Przedmiot umożliwia prezentację aktualnej wiedzy na temat psychopatologii dzieci i młodzieży, zwłaszcza uwarunkowań i obrazu klinicznego zaburzeń mowy, komunikacji i interakcji społecznych. Prezentowane treści obejmują specyfikę zaburzeń psychicznych i neurorozwojowych charakterystycznych dla okresu dzieciństwa i adolescencji ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które wymagają diagnozy i terapii logopedycznej. Znajomość psychopatologii wieku rozwojowego umożliwia logopedom efektywną współpracę z innymi specjalistami.

Bibliography: (in Polish)

1. Wolańczyk T., Komender J.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, PZWL, Warszawa 2005, 2013.

2. Namysłowska I.(red), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2004, 2007, 2012.

3. Goodman R., Scott S. (red. Rabe-Jabłońska J.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

Learning outcomes: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

1. Student posiada wiedzę na temat psychopatologii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i ich klasyfikacji w systemach diagnostycznych.

2.Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych w wieku rozwojowym, zaburzeń odżywiania, psychotycznych i afektywnych, metod ich diagnozowania, rokowania i leczenia.

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi ocenić wpływ obecności zaburzeń rozwoju mowy na wtórne pojawienie się zaburzeń emocjonalnych u pacjenta oraz zróżnicować czy zaburzenia mowy są objawem innych zaburzeń i chorób psychicznych.

2. Rozumie konieczność i potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami w celu zapewnienia pacjentowi multidyscyplinarnego systemu opieki.

3.Dostosowuje swoje działania terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Współdziała w zespole interdyscyplinarnym z poszanowaniem godności i autonomii osób powierzonych jego opiece.

2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu.

3. Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

obecność na wykładach i wynik uzyskany w teście jednokrotnego wyboru

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 15 hours, 58 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Group instructors: Anna Kaźmierczak-Mytkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, co wymaga podejścia wielodyscyplinarnego.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (future)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 15 hours, 37 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, co wymaga podejścia wielodyscyplinarnego.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.