University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Basics of genetics

General data

Course ID: 3007-L1A2PG Erasmus code / ISCED: 12.0 / (0910) Health, not further defined
Course title: Basics of genetics Name in Polish: Podstawy genetyki
Organizational unit: Institute of Applied Polish Studies
Course groups: (in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
(in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów logopedii z podstawami genetyki, w szczególności biologią molekularną komórki: procesami transkrypcji, translacji, regulacji ekspresji genów, epigenetyką oraz elementami genetyki medycznej: analizą rodowodów, wzorcami dziedziczenia.

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładów obejmują następujące zagadnienia:

1. budowa DNA, RNA, białek; zjawiska mitozy i mejozy;

2. struktura i funkcja genomu: procesy replikacji, transkrypcji, translacji, regulacja ekspresji genów, zjawiska epigenetyczne;

3. zmienność genetyczna: proces mutagenezy, rodzaje i przyczyny mutacji, wpływ mutacji na organizm człowieka, polimorfizm genetyczny;

4. podstawy cytogenetyki: budowa chromosomu, kariotyp, metody badania kariotypu, najczęstsze zespoły genetyczne spowodowane aberracjami chromosomów;

5. analiza rodowodów, typy dziedziczenia, podstawy wywiadu lekarskiego na potrzeby poradnictwa genetycznego.

Bibliography: (in Polish)

Genetyka medyczna

L.B. Jorde, J.C. Carey, M.J. Bamshad

tłum. B. Kałużewski, wydanie II polskie

Wyd. Elsevier Urban & Partner

Learning outcomes: (in Polish)

ma wiedzę na temat budowy i czynności organizmu, niezbędną do wykonywania zawodu logopedy, a także do prowadzenia własnych badań: zna podstawy anatomii i fizjologii narządu słuchu, mowy i głosu oraz układu

nerwowego człowieka, podstawowe objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i chorób zachodzących w tych narządach i układach w różnych okresach życia człowieka, a także metody ich diagnozowania; posiada podstawową wiedzę na temat etiologii zaburzeń psychicznych u dzieci i kryteriów diagnozowania tych zaburzeń, a także zna podstawy genetyki człowieka

rozumie, jak złożone są anatomia i fizjologia człowieka, w tym zjawiska głosu, mowy i słuchu, dlatego konsultuje się z różnymi specjalistami: lekarzem, pedagogiem, psychologiem w celu sformułowania prawidłowej diagnozy oraz planuje i prowadzi, na podstawie analizy objawów i wyników badań pacjenta, terapię logopedyczną

rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin medycznych pokrewnych logopedii, a także umie współpracować z lekarzami-specjalistami podczas planowania i organizacji procesu terapeutycznego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

test jednokrotnego wyboru

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie ponad 50% maksymalnej ilości punktów z testu oraz obecność na wszystkich wykładach.

Obecność na wszystkich wykładach jest obowiązkowa.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 15 hours, 58 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Group instructors: Grażyna Kostrzewa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading

Classes in period "Summer semester 2021/22" (future)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 15 hours, 37 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.