University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Speech and Language Therapy Practice

General data

Course ID: 3007-L1B1PL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Speech and Language Therapy Practice
Name in Polish: Praktyki logopedyczne
Organizational unit: Institute of Applied Polish Studies
Course groups: (in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna
(in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna lub na kierunku Zdrowie publiczne specjalność audiofonologia.

Short description: (in Polish)

Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Logopedia zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów, stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej, a co za tym idzie - zwiększają szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pracy.

Full description: (in Polish)

Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy.

Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy.

W ramach praktyk studenci hospitują zajęcia (terapię) logopedów oraz prowadzą zajęcia (terapię) z pacjentami samodzielnie po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi praktyk planu pracy i uzyskaniu jego akceptacji.

Praktyki logopedyczne obejmują różne typy zaburzeń (w tym: opóźniony rozwój mowy, dyslalię, jąkanie, dyzartrię, afazję, zaburzenia mowy w niedosłuchu i głuchocie, rozszczepy, laryngektomię, dysleksję i dysgrafię, integrację sensoryczną).

Każdy student powinien:

- poprowadzić minimum 3 zajęcia z pacjentami z różnymi zaburzeniami (np. afazją, ORM, jąkaniem, dyslalią itp.);

- przygotować materiał językowo-obrazkowego przynajmniej na jedną sesję terapeutyczną;

- przygotować pomoce do ćwiczeń (gry, plansze, teksty dla jąkających, rozsypanki wyrazowe, sylabowe, literowe).

Bibliography: (in Polish)

Literatura przedmiotu z zakresu opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy oraz z zakresu nabytych zaburzeń mowy.

Learning outcomes: (in Polish)

Po odbyciu praktyk student jest przygotowany do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami mowy. Potrafi ocenić rozwój sprawności artykulacyjnej i umiejętności komunikacyjnych, rozpoznać i opisać zaburzenia artykulacyjne oraz podjąć stosownie działania terapeutyczne.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i zrealizowanie programu praktyk oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia (opinii, sprawozdania, dzienniczka).

Classes in period "Academic year 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Placement, 60 hours, 36 places more information
Coordinators: Beata Ciecierska-Zajdel
Group instructors: Beata Ciecierska-Zajdel
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Placement - Grading
Mode:

Field classes
Remote learning

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-08

Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Placement, 60 hours, 36 places more information
Coordinators: Beata Ciecierska-Zajdel
Group instructors: Beata Ciecierska-Zajdel
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Placement - Grading
Mode:

Field classes
Remote learning

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)