Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basic human osteology - faculty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-AFOSTE
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Basic human osteology - faculty
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajecia fakultatywne na studiach anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Basic Human Osteology class is design to provide the student with the basic knowledge of human skeletal system.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Basic Human Osteology class is an introduction into human osteology and anatomy. It is a laboratory-type class, with an access to the osteological material.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Basic Human Osteology class is a laboratory class with the hands-on access to the actual osteological material from the archaeological excavations. A student is provided with the introduction into human osteology, learns adequate terminology, and how to identify elements of human skeletal system.

The following subjects are introduced and discussed:

1. terminology used in human osteology

2. physiology of the human skeletal system

3. osteology of the adult human:

- axial skeleton (vertebrae, rib cage)

- upper limb skeleton (shoulder girdle and arm)

- lower limb skeleton (pelvic girdle and leg)

- cranial skeleton and teeth

During each module student learns adequate terminology, ways to identify each bone and bone fragments (down to the name and side), and its use in bioarchaeological research.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bass W. "Human Osteology: A Laboratory and Field Manual" Missouri Archaeological Society - newest edition

White T. and Folkens P. "The Human Bone Manual" Academic Press 2005

Any human osteology atlas.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student has the ability not only to identify human bones down to the anatomical placement and side, but also show and name most of the anatomical features visible on bones and teeth, with the special attention to those used in bioarchaeological research (K_W02, K_W14).

Will be able to perform basic osteological analysis, and decide about the further proceedings (K_U02, K_U06).

The student will understand the character and importance of human bones as the source for further archaeological interpretations (K_K03, K_K04).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The knowledge of the material is verified in an oral examination and use of the actual osteological material - student has to identify and name bone and the features visible on it.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)