University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Environmental sciences

General data

Course ID: 3101-DO309X
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Environmental sciences
Name in Polish: Nauka o środowisku
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla III roku
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

Interdisciplinary science with elements of geology, soil science, climatology, paleontology, archaeobotany and archaeozoology which presents the relationship between the man and the environment in the past.

Full description:

This subject is to present sciences related to archaeology, their relationships and opportunities to exploit their achievements. Knowledge of research methods to enable reconstruction of the environment in the past and its changes under the influence of human activities. The following issues will be discussed:

1. The history of natural science in Poland and abroad

2. Earth as a system; structure of the Earth

3. Geology as a science

4. Rocks, minerals and sediments

5. Plate tectonics

6. Origin and diversity of life on Earth

7. Natural and sedimentary depositional environments

8. Quaternary (modern and traditional systems of Quaternary stratigraphy, climate, glacial-interglacial cycle, palaeogeography of Poland)

9. Environmental changes in the Quaternary

10. Soil, fossil soils and soil forming processes

11. The history of plants on Earth

12. Domestication of plants

13. Use of plants: the economy, food, medicine

14. Archaeobotany: history of research and research possibilities

15. Archaeobotany: studies of micro- and macro-remains

16. Dendrochronology

17. The history of animals on Earth

18. Domestication of animals

19. Archaeozoology: research methods, results and interpretations

20. Geophysical and geochemical methods in archaeology

21. Palaeoecological studies: palaeolimnology and malacology

22. Methods for reconstruction of palaeoenvironmental conditions

Note: Somer topics can take more than one class.

Bibliography:

Alexandrowicz S.W., 1987, Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Geologia", 12 (1-2), 1-240

Bocheński Zb., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Tomek T., 2000, Podstawy archeozoologii, Ptaki, Warszawa

Celka Z., 2005, Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski, "Botanical Guidebooks", 28

Dincauze F. D., 2003, Environmental Archaeology, Cambridge

Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.,), 2003, Palinologia, Kraków

Dziękczkowski A., 1998, Badania malakologiczne w archeologii, [w:] Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, (red). W. Śmigielski, Poznań, 98-110

Dzik J., 2003, Dzieje życia na Ziemi, Warszawa

Gale R., Cutler D., 2000, Plants in Archaeology, Identification Manual of Artefacts of Plant Origin from Europe and the Mediterranean, Kew

Kruk J., 1994, Botanika w badaniach nad dawnymi społecznościami ludzkimi (uwagi archeologa), [w:] Warsztaty Archeobotaniczne, Igołomia 1990-1993, (red.) K. Wasilikowa, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 11, 9-16

Lasota-Moskalewska A., 2008, Archeozoologia, Warszawa

2005, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa

Lityńska-Zając M., 1994, Problem datowania szczątków roślinnych ze stanowisk archeologicznych, [w:] Warsztaty Archeobotaniczne, Igołomia 1990-1993, red. K. Wasilikowa, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 11, 169-174

1997, Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim, Kraków

Lityńska-Zając M., Wasilikowa K., 2005, Przewodnik do badań archeobotanicznych, Poznań

Madeyska T., 1992, Metody paleobotaniczne, [w:] Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, (red.) L. Lindner, Warszawa, 343-367

Makowiecki D., 2003, Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Warszawa

1998, Możliwości poznawcze i niektóre problemy metodyczne polskiej archeozoologii, [w:] Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, red. W. Śmigielski, Poznań, 77-95

Marciniak A., 1996, Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Warszawa-Poznań

Mojski E., J., 2005, Ziemie Polski w czwartorzędzie, Warszawa

O'Connor T. P., 1998, Environmental Archaeology: a Matter of Definition, "Environmental Archaeology. The Journal of Human Palaeoecology", 2, 1-6

Radwańska U., 2007, Podstawy paleontologii, Warszawa

Reitz E. J., Wing E. S., 1999, Zooarchaeology, Cambridge

Southwood R., 2004, Historia życia, Warszawa

Stanley S., 2002, Historia Ziemi, Warszawa

Zawadzki S. (red.), 1999, Gleboznawstwo, Warszawa

Zielski A., Krąpiec M., 2004, Dendrochronologia, Warszawa

Learning outcomes:

Knowledge about the different natural sciences related to archeology, research methods used and possibilities to apply their results in archaeology, especially in reconstructing the ancient environment and its transformation resulting from human activity.

Assessment methods and assessment criteria:

3 or 4 in tests during the academic year

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)