Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LFIL
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują wybrane koncepcje filozoficzne Europy Zachodniej w ich ewolucji i strukturalnym związku, tak by studenci zrozumieli sens i „logikę” tych przemian. Uwzględnione zostaną także główne nurty filozofii współczesnej.

Pełny opis:

W ramach filozofii starożytnej Grecji zostanie omówiona filozofia Sokratesa, Platona oraz Arystotelesa z nawiązaniami do filozofii stoickiej.

W dalszej części wykładu zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu filozofii średniowiecznej reprezentowane przez takich myślicieli jak św. Augustyn (toecentryzm, Państwo Boże), św. Anzelm (dowód na istnienie Boga), św. Tomasz (myśl społeczna i polityczna, arystotelizm).

Odnośnie do nowożytności skoncentrujemy się na filozofii Machiavellego (teoria władzy), Kartezjusza (dualizm ciała i umysłu, sceptycyzm metodyczny), Hobbesa, Locke`a, Rousseau (koncepcje umowy społecznej, empiryzm w epistemologii), Kanta (filozofia transcendentalna, etyka obowiązku, państwo celów) i Hegla (filozofia dziejów jako filozofia ducha).

Na zakończenie odniesiemy się do teorii Marksa i Nietzschego.

Literatura:

Wybrane rozdziały podręczników:

G. Reale, Historia filozofii starożytnej; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii; F. Copleston, Historia filozofii.

Wybrane opracowania z serii Myśli i Ludzie wydawnictwa Wiedza Powszechna.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, potrafi wskazać źródła specyfiki kulturowej Zachodu. Wgląd w dzieje filozofii Zachodu skutkuje głębszym zrozumieniem dziejów Europy Zachodniej i charakteru współczesności. Poprzez analizę często diametralnie różnych konstrukcji myślowych ćwiczy umiejętność twórczego i krytycznego myślenia.

Student ma świadomość filozoficznych źródeł kultury Zachodu, zdaje sobie sprawę z jej specyfiki, dzięki czemu mniej ulega uprzedzeniom i resentymentom.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na zakończenie semestru. Studenci otrzymają listę tematów egzaminacyjnych obejmujących zakres wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Juchniewicz
Prowadzący grup: Natalia Juchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Juchniewicz
Prowadzący grup: Natalia Juchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)